Kolejne konkursy – kolejne możliwości

Zarząd województwa ogłosił kolejne dwa konkursy na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

23 mln zł przeznaczono na dofinansowanie projektów podnoszących jakość e-usług publicznych (Oś 3 Cyfrowy region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych).

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jst, a także organizacje pozarządowe, instytucje kultury, rynku pracy, jednostki naukowe i uczelnie. Dofinansowane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój (tworzenie nowych oraz podniesienie poziomu zaawansowania istniejących) e-usług publicznych bazujących na informacji sektora publicznego.

Pod uwagę brane są takie przedsięwzięcia, jak budowa systemów informacji przestrzennej, elektroniczne zarządzanie zasobami informacji sektora publicznego oraz e-administracja.

W drugim konkursie do dofinansowania wyłonione zostaną projekty, których celem jest promocja gospodarcza regionu (Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu). Do wzięcia jest ponad 13,6 mln zł.

Przedsięwzięcie jest skierowane do grup małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i specjalnych stref ekonomicznych. Projekty muszą być realizowane w partnerstwie, a więc wspólnie przez co najmniej trzy MŚP, a w przypadku realizacji przez IOB lub specjalną strefę ekonomiczną – przy zaangażowaniu minimum trzech MŚP. Wspierane będą kompleksowe projekty promocji gospodarczej w wymiarze krajowym i międzynarodowym, których celem będzie zarówno promocja oferty gospodarczej województwa, jak i zwiększenie napływu do regionu inwestycji zewnętrznych – również zagranicznych

– Te działania mogą obejmować np. przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych, tworzenie nowych i rozwój istniejących systemów informacji gospodarczej, kampanie medialne czy organizację i udział w przedsięwzięciach o charakterze gospodarczym ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.

Wnioski w obu konkursach można składać od 19 marca do 20 kwietnia.

Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl


Aktualności

Powiązane artykuły