Pieniądze na uzdrowiska w regionie Warmii i Mazur

Zarząd województwa ogłosił kolejny konkurs na wsparcie rozwoju infrastruktury uzdrowiskowej w regionie. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jest mogą się ubiegać o dofinansowanie dwóch typów projektów.

Pierwszy z nich to budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie publicznie dostępnej infrastruktury uzdrowiskowej obejmująca urządzanie terenów zielonych i wyposażenie ich w urządzenia umożliwiające pełnienie funkcji rekreacyjnych i leczniczych (np. parki zdrojowe, ścieżki zdrowia, parki kinezyterapeutyczne, skwery).

Drugi typ to tworzenie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, takich jak pijalnie uzdrowiskowe, tężnie, inhalatoria, urządzanie odcinków plaży, uzdrowiskowe baseny kąpielowe, trasy leczenia spacerowego do terenoterapii czy promenady uzdrowiskowe.

Do rozdysponowania jest ponad 18,3 mln zł. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 6 Kultura i dziedzictwo,  Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa).

Wnioski można składać od 28 lutego do 30 marca.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl


Aktualności

Powiązane artykuły