„M” jak Matma

60 uczniów klas 1-3 Technikum w Gołdapi ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych lub w zajęciach na poziomie rozszerzonym z matematyki. Zajęcia odbywać się będą w grupach 5- osobowych w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

 

 

Projekt „M jak Matma” realizowany będzie w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w okresie od 01.08.2018 do 31.08.2020 r. w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

W ramach projektu uczniowie klas I-III Technikum mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z matematyki opartych o metodę eksperymentu, gdzie wykorzystywane będą narzędzia TIK w szczególności poprzez włączenie w działania dydaktyczne aplikacji GeoGebra.

Zajęcia prowadzone będą przez dwie nauczycielki matematyki. Każda z pań poprowadzi zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla 6 grup w roku szkolnym 2018/19 i 6 grup w roku szkolnym 2019/20, w grupach 5-osobowych. Wymiar godzin na grupę – 20 w semestrze, 40 w roku szkolnym. W przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa w zajęciach na poziomie rozszerzonym matematyki i wykraczającym poza program prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania możliwe jest w ramach jednej grupy. Każdy z uczestników projektu będzie również uczestniczył w warsztatach rozwoju umiejętności i postaw z zakresu: pracy zespołowej, innowacyjności, kreatywności. Planuje się 10 godzin warsztatów na każdą grupę uczniów.

Obie pracownie matematyczne zostaną doposażone. Pozyskane środki wystarczą na zakup 38 komputerów, 2 tablic interaktywnych z projektorami i drukarkami laserowymi z funkcją ksera, środków dydaktycznych, gablot sucho ścieralnych, farby tablicowej, mebli szkolnych – ławek i krzesła, nagłośnienia klasowego oraz adaptację jednej pracowni (remont podłogi i meble na wymiar). Szkoła pozyskała dofinasowanie w wymiarze 95 proc. realizowanych działań.

Alicja Szafranowska, wicedyrektor ZSZ w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły