Z Urzędu Miejskiego: Gmina zmienia plan zagospodarowania śródmieścia

Trwają procedury konsultacyjne przewidziane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym związane z przygotowywaniem przez Gminę Gołdap zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Będzie ona dotyczyć terenów położonych w kwartale Gołdapi ograniczonym ulicami: Królewiecką, Armii Krajowej, Tatyzy i Jaćwieską.

 

 

 

 

Obecnie obowiązujący dokument powstał ponad 20 lat temu i nie spełnia obecnych oczekiwań inwestycyjnych. Jego aktualizacja ma to zmienić.

Uwagi, w formie pisemnej, można składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gołdapi w terminie do 5 lutego 2018 r. Wniosek musi zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, określenie oczekiwań oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest konsultowany na potrzeby oceny jego oddziaływania na środowisko naturalne. Wnioski w tym zakresie można składać zgodnie z procedurą opisaną powyżej lub ustnie do protokołu u kierownika Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Nieruchomości (pokój nr 23), bądź za pomocą poczty elektronicznej na adres: pom@goldap.pl.


Aktualności

Powiązane artykuły