Strażacy przypominają!!!

Sezon grzewczy w pełni. Jak co roku podczas sezonu grzewczego strażacy mają pełne ręce pracy podczas zdarzeń związanych z pożarami sadzy w przewodach kominowych. Często przez niesprawny przewód kominowy dochodzi do pożarów budynków oraz podtrucia tlenkiem węgla potocznie czadem.

 

 

 

 

Od 1 października 2017 roku do 17 stycznia 2018, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi odnotowała 25 interwencji, których powodem była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe. Główną przyczyną naszych interwencji są pożary sadzy w przewodzie kominowym. W okresie niskich temperatur spalamy znaczne ilości węgla oraz drewna, nie czyszczenie przewodów dymowych co 2- 3 miesiące może prowadzić do zapchania sadzą komina i jej zapaleniem. Przez uszkodzony w wyniku pożaru komin mogą przedostawać się do wnętrza budynku toksyczne produkty spalania a wśród nich tlenek węgla, powodując zatrucie mieszkańców.

Zalecamy montaż autonomicznych czujek tlenku węgla, które można zakupić w każdym sklepie z elektroniką bądź sklepi instalacyjnym. Czujka kosztuje niewiele a może uratować życie.

Przypominamy, że istnieje obowiązek dokonywania okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 Rozdział 7, §34 ust.1). Gdy używamy węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (4 razy do roku). Gdy używamy gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku (2 razy do roku). Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

Ponadto mówi o tym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Utrzymanie obiektów budowlanych:

Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2.

Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę:

1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Tekst: st.kpt. Kamil Pawlukanis


Aktualności

Powiązane artykuły