Ze Starostwa: Powiat gołdapski zrealizuje projekt na ponad 4 miliony złotych

Starostwo Powiatowe w Gołdapi w latach 2018 – 2019 będzie realizowało „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 4 270 881,41 zł, w tym dofinansowanie pozyskane z funduszy unijnych to aż 3 610 938,90 zł, pozostała część tj. 659 942,51 zł. pochodzi ze środków własnych.

 

 

 

 

W ramach projektu przeprowadzona będzie modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych powiatu prowadzonych w Wydziale Geodezji i Nieruchomości  Starostwa Powiatowego w Gołdapi, a także rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej oraz wdrożenie e-usług, które pozwolą na szybki dostęp do potrzebnych danych bez konieczności wizyty w urzędzie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/17 w ramach Osi priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 znajduję się pod adresem:

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1717/dzialanie-31-cyfrowa-dostepnosc-informacji-sektora-publicznego-oraz-wysoka-jakosc-e-uslug-publicznych


Aktualności

Powiązane artykuły