Z Urzędu Miejskiego: Trwają konsultacje programu współpracy

Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto  uruchomił konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

 

 

Program współpracy to kluczowy dokument określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Co roku zapisywane są w nim priorytety dla działań współfinansowanych przez Gminę Gołdap, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Projekt programu został przygotowany w oparciu o zapisy regulujące współpracę międzysektorową w roku 2017 i znajduje się na stronie BIP gołdapskiego Urzędu Miejskiego. Można do niego zgłaszać uwagi w formie pisemnej w oparciu o specjalnie przygotowany formularz. Po wypełnieniu i podpisaniu przez osoby upoważnione należy go przesłać pocztą elektroniczną na adres fundusze@gołdap.pl lub dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Mieszkańców. Konsultacje trwają do 10. Października br.

Powiązane artykuły