Warsztaty profilaktyczne dla uczestników oraz szkolenie kadry pedagogicznej

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi odbyły się warsztaty dla młodzieży  pt. „Profilaktyka zachowań ryzykownych” oraz szkolenie dla kadry pedagogicznej: „Jak sobie radzić w trudnym kontakcie z rodzicami”. Jest to kolejny cykl szkoleń przeprowadzony przez  Centrum Edukacji i Profilaktyki – DIALOG.

 

 

 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia został sfinansowany z budżetu gminy Gołdap ze środków przeznaczonych na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2017”.

W ramach warsztatów uczestnicy wspólnie z prowadzącą formułowali pojęcie profilaktyki, wskazując na konieczność dbania o własne zdrowie, przede wszystkim uświadamiając zagrożenia związane z sięganiem po substancje uzależniające.

Motywem przewodnim szkolenia kadry były ćwiczenia w formułowani komunikatów typu –  JA, które w znacznym stopniu ułatwiają relacje z rodzicami i opiekunami wychowanków.

Zarówno warsztaty dla młodzieży jak i szkolenie dla kadry wpisuje się   w jeden      z priorytetów wychowawczych do realizacji w roku szkolnym 2017/2018 tj. wzmocnienie warunków do rozwoju oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uczestników OHP.

 

Pedagog Radosław Gawryluk

Red. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi


Aktualności

Powiązane artykuły