Sierpniowy bilans kontroli legalności zatrudnienia

Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w miesiącu sierpniu przeprowadzili 32 kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców. W 13 przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie powierzania i wykonywania pracy przez obcokrajowców w przedsiębiorstwach na terenie powiatu braniewskiego, gołdapskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, oleckiego, olsztyńskiego oraz ostródzkiego. Ogółem kontrolą objęto 450 cudzoziemców.

 

 

W większości byli to obywatele Ukrainy, którzy wykonywali pracę w budownictwie, transporcie, rolnictwie, gastronomii i zakładach produkcyjnych.

W toku prowadzonych czynności stwierdzono, że 26 obcokrajowców pracowało nielegalnie na terytorium Polski.

W następstwie ujawnionych nieprawidłowości skierowano do Sądów Rejonowych 10 wniosków o ukaranie pracodawców. W analizowanym okresie wobec 12 pracodawców zostały wydane wyroki sądowe o ukaraniu karą grzywny na łączną kwotę prawie 37 tys. zł.

Funkcjonariusze Straży Granicznej stwierdzili, że naruszenia przepisów najczęściej występowały w zakresie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez wymaganego zezwolenia, bez zawarcia z nimi stosownej umowy o pracę, bądź pracodawcy powierzali pracę cudzoziemcom na innych warunkach niż określone w zezwoleniach na pracę.

Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl

Fot. archiwum W-MOSG


Aktualności

Powiązane artykuły