Raport z realizacji programu 500+

Raport z realizacji w województwie warmińsko-mazurskim Programu Rodzina 500 Plus w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2016 r.

Olsztyn, 31 stycznia 2017 r.

1. Wstęp

Główne tendencje sytuacji demograficznej w Polsce, widoczne także w innych krajach europejskich, to spadek dzietności oraz wzrost przeciętnego trwania życia ludności. Wynikiem powyższej sytuacji jest starzenie się społeczeństwa.
Na tle Unii Europejskiej Polska jest jednym z krajów o najniższym natężeniu urodzeń. W 2015 r. niższą dzietność niż w Polsce (1,29) odnotowano tylko w Portugalii (1,21) i Hiszpanii (1,27). Natomiast najwyższy poziom dzietności notowany jest obecnie w krajach zachodniej i północnej Europy – najwyższy był we Francji (1,99), następnie w Irlandii (1,96), Islandii (1,93), Szwecji (1,89), Wielkiej Brytanii (1,83), Norwegii (1,78) oraz Finlandii i Belgii (1,75).
Jednocześnie wszystkie te współczynniki pozostają poniżej wartości 2,13-2,15, określanej prostą zastępowalnością pokoleń. Dla porównania wskaźnik dzietności w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2015 wynosił 1,23.

Wg stanu na dzień 31.12.2015 r. na terytorium województwa warmińsko-mazurskiego mieszkało 1 439 700 osób, z czego 59,1 % stanowią mieszkańcy miast. W 2015 r. liczba ludności w województwie warmińsko-mazurskim zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim rokiem (podobnie jak w latach 2013 i 2014). Od 2010 r. w województwie utrzymuje się spadkowa tendencja liczby urodzeń. Przyrost naturalny w 2015 r. osiągnął wartość ujemną, najniższą od 1999 r. Średni wiek mieszkańców wynosi 39,7 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Jak wynika z powyższego liczba ludności województwa warmińsko-mazurskiego zmniejsza się, społeczeństwo się starzeje.

Prognozy w liczbach są również bardzo niepokojące. Dla województwa warmińsko-mazurskiego – GUS prognozuje, iż w 2050 r. liczba ludności województwa wyniesie 1 207 900. W porównaniu do stanu w roku 2015 oznacza to zmniejszenie liczby ludności o 231 800, tj. o 16,0%.

Przy takich prognozach, które mają odzwierciedlenie na poziomie nie tylko regionu, ale w skali całego państwa długofalowa prorodzinna polityka jest jednym z priorytetów. Jedną z form tej polityki jest realizacja Programu Rodzina 500 Plus.

2. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
W budżecie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację Programu Rodzina 500 Plus w 2016 r. przeznaczono ostatecznie kwotę 708.995.000 zł, w tym:
2.738 tys. zł gminy wydatkowały na wdrożenie ustawy ( z przysługującej kwoty 2.957tys. zł), z tego:
2.013 tys. zł na wydatki bieżące, w tym:
180 tys. na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
20 tys. zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
115 tys. zł na dodatki na realizację zadań związanych ze świadczeniami wychowawczymi
1.698 tys. zł na pozostałe wydatki bieżące związane z przygotowaniem stanowisk pracy (m.in. na remonty i doposażenie)
725 tys. zł na wydatki inwestycyjne związane z remontami i doposażeniem.

693.777 tys. zł gminy przeznaczyły na realizację 1.393.573 świadczeń wychowawczych

10.464 tys. zł gminy wydatkowały na koszty obsługi (z wyłączeniem wydatków poniesionych na wdrożenie), z tego:
10.440 tys. zł na wydatki bieżące, w tym:
5.273 tys. na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy
o pracę,
271 tys. zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
1.770 tys. zł na dodatki na realizację zadań związanych ze świadczeniami wychowawczymi
3.126 tys. zł na pozostałe wydatki bieżące
24 tys. zł na wydatki inwestycyjne związane z zakupem doposażenia (m.in. urządzeń wielofunkcyjnych).

Zgodnie z apelem Pani Minister Rafalskiej z dnia 13 grudnia 2016 roku, dotyczącym konieczności umożliwienia wszystkim jednostkom, wypłaty świadczeń wychowawczych jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, do dnia 16 grudnia 2016 roku na konta gmin przekazano wszystkie, wnioskowane środki na realizację ww. zadania.

3. Gminy – realizacja świadczenia wychowawczego
Wg szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczba dzieci uprawnionych w województwie warmińsko-mazurskim do świadczeń wychowawczych miała wynieść 160 922 osób. Z dziewięciomiesięcznej realizacji Programu wynika, że średniomiesięcznie świadczenie przysługuje dla ponad 154 841 dzieci z 100 367 rodzin.

Do 31 grudnia 2016 r. złożono 117 091 wniosków o świadczenie wychowawcze (w tym 17 471 tj.15 % drogą elektroniczną). Najwięcej wniosków trafiło do jednostek w kwietniu.

W okresie kwiecień-grudzień 2016 gminy wydały łącznie 116 205 decyzji w sprawie świadczeń wychowawczych, w tym 109 887 decyzji przyznających prawo do świadczeń wychowawczych.
Na 1 94 670 należnych świadczeń, zrealizowano 1 393 573, z tego w formie pieniężnej
1 393 333 i 240 w formie rzeczowej. Wskaźnik liczby decyzji do liczby złożonych wniosków wynosi 99,93 % ).

Do rozpatrzenia w skali całego województwa pozostaje na dzień 31.12.2016 r. 1 158 wniosków. Spośród nierozpatrzonych wniosków 642 to wnioski przekazane przez organ właściwy do rozpatrzenia marszałkowi województwa celem zbadania czy zachodzą przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego.

Na prawie 1 mln 400 tys. należnych świadczeń ponad 614 tys. tj. 44% przyznanych zostało na pierwsze dziecko i kształtuje się od 30,9% w UG Budry do 61% w UG Giżycko i 60% w UG Elbląg. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z gmin wynika, że wysoki udział świadczeń należnych na pierwsze dziecko jest związany m.in. z: wysokim bezrobociem, pracami sezonowymi lub na umowy zlecenia / o dzieło, niską zamożnością rodzin zamieszkujących poszczególne gminy, przez co większość rodzin ubiegających się
o świadczenia spełnia kryterium dochodowe 800 zł na 1 członka rodziny bądź 1.200 zł jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Województwo warmińsko-mazurskie zamieszkuje 283 481 dzieci do 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze wypłacane jest dla ponad 155 tys. dzieci, tj. 55 % populacji dzieci województwa korzysta z nowej formy wsparcia jaką jest świadczenie wychowawcze.

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia ub.r. 24 gminy na 116 (21%) prowadziły 50 spraw dotyczących zamiany formy świadczenia wychowawczego z pieniężnej na rzeczową.
W przypadku 22 gmin doszło do faktycznej zamiany formy. W formie rzeczowej lub usługowej wypłacono dla 31 rodzin łącznie 240 na 1.393.573 wszystkich zrealizowanych świadczeń, co stanowi 0.017 %. (UM Działdowo – 7, UM Ełk – 4, UM Giżycko – 2, UMiG Biała Piska – 9, UM Gołdap – 9, UG Ostróda – 30, UG Płośnica – 18, UM Sępopol – 5, UG Sorkwity – 15, UG Janowiec Kościelny – 20, UM Kętrzyn – 2, UM Korsze – 5, UG Lidzbark Warmiński – 8, UM Lubawa – 4, UM Nidzica – 6, UG Nowe Miasto Lubawskie – 32, UMiG Olecko – 31, UM Ostróda – 5, UM Pisz – 12, UM Reszel – 4, UG Rozogi – 10, UM Szczytno – 2).
Z informacji gmin wynika, iż część świadczeń zrealizowana została w formie rzeczowej na zakup żywności, ubrań, zabawek, artykułów dla niemowląt, artykułów papierniczych, higienicznych, materiałów remontowych, zakup pralki, wymianę okien, część zrealizowano w formie bonów sodexo lub kart do wykorzystania w sieci sklepów Biedronka
z wyłączeniem alkoholu i zakupu papierosów, kilka świadczeń zrealizowano w formie opłacenia usług, głównie zaległych rachunków za wodę, prąd, czynsz za mieszkanie.
Koszty obsługi świadczeń wychowawczych są finansowane z dotacji przekazywanej z budżetu państwa. W roku 2016 wynoszą one 2% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. W ramach tych środków gminy mogły zorganizować stanowiska pracy, zatrudnić osoby do realizacji zadania lub podwyższyć wynagrodzenia pracownikom, którym zwiększono zakres obowiązków. Ponadto środki te mogą być przeznaczone na bieżącą obsługę zadania, tj. pokrycie wszystkich wydatków związanych z realizacją ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, np. wynagrodzenia osób realizujących program, opłaty pocztowe, bankowe, zakup materiałów biurowych, tonerów, druk wniosków, szkolenia itp.
Od 2017 roku koszty obsługi będą wynosiły 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze.
W woj. warmińsko-mazurskim w 101 gminach zadanie realizowane jest przez ośrodki pomocy społecznej natomiast w 15 przypadkach – przez pracowników urzędów miast i gmin.
Realizacją zadania w gminach zajmuje się 550 osób, z tego:
w oparciu o umowę o pracę – 188,94 etatu
w oparciu o umowę cywilno-prawną – 24 osób
w innej formie 309, z czego 266 to pracownicy realizujący inne zadania (np. z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Karty Dużej Rodziny, pomocy społecznej), którym w związku z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zwiększono zakres obowiązków

5. Powiaty – dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty
Na dzień 31 grudnia 2016 r. powiaty w województwie warmińsko-mazurskim wypłaciły 22 363 dodatków wychowawczych na dzieci w rodzinach zastępczych
i rodzinnych domach dziecka na kwotę 11.009.064 zł, w tym najwięcej w powiecie olsztyńskim (2.553 dodatki) i 384 dodatki do zryczałtowanej kwoty na 51 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na kwotę 185.289 zł, w tym najwięcej w powiecie ełckim (90 dodatków). Ogółem świadczenia wypłacono na 2.543 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Koszty obsługi dodatków wychowawczych oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty są finansowane z dotacji przekazywanej z budżetu państwa i wynoszą 1% otrzymanej dotacji na dodatki wychowawcze oraz dodatki do zryczałtowanej kwoty.
Środki te mogą być przeznaczone na bieżącą obsługę zadania, tj. wynagrodzenia osób realizujących program, opłaty pocztowe, bankowe, zakup materiałów biurowych, tonerów itp.

6. Wpływ programu „Rodzina 500+” na podwyższanie standardów życia rodzin
Program „Rodzina 500+” odgrywa istotną rolę w poprawie warunków życia rodzin, szczególnie z biedniejszych gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Po upływie ponad półrocznej realizacji wspomnianego programu gminy naszego województwa zauważają podwyższenie standardu życia rodzin uprawnionych do pobierania świadczenia wychowawczego. W związku z pobieraniem świadczeń zyskały zarówno mniej, jak
i bardziej zamożne rodziny.
W środowiskach mniej zamożnych obserwuje się przeznaczanie środków finansowych, pozyskanych z programu, głównie na sprawy bieżące związane z zakupami większej ilości żywności, często wyższego gatunku, poprawą warunków mieszkaniowych, niewielkimi remontami, zakupem bądź wymianą wyposażenia mieszkalnego. Rodziny te nabywają też w większym stopniu ubrania dla dzieci, wielokrotnie nie w sklepach z odzieżą używaną, ale nową, markową, która do tej pory była dla nich niedostępna. Zamożniejsze rodziny korzystają natomiast częściej z usług rekreacyjnych, wydarzeń artystycznych, zajęć hobbystycznych. Nierzadko mogą pozwolić sobie na regularne wyjście do teatru, kina, wyjazd na basen, co wcześniej zdarzało się raz na jakiś czas. Wiele z tych rodzin pieniądze z programu „Rodzina 500+” oszczędza z myślą o przyszłości dzieci poprzez zakładanie np. lokat bankowych.
Dzięki realizacji programu duża ilość rodzin może wreszcie zapisać dzieci na dodatkowe zajęcia edukacyjne, np. dodatkowe lekcje z języka obcego, zajęcia sportowe np. w szkółkach piłkarskich, czy klubach tańca. Rodzice rozważają wysłanie dzieci na najbliższe kolonie zimowe. Wcześniej, pomimo otrzymywanego przez nich wynagrodzenia za pracę, nie byli sobie w stanie na to pozwolić, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, gdzie do tej pory nieunikniony był wybór, któremu dziecku w bieżącym roku zapewnić wypoczynek zorganizowany. Obecnie wybór dotyczy głównie miejsca. W gminach województwa zauważa się także większe zainteresowanie mieszkańców lokalną branżą gastronomiczno-usługową i to wśród wszystkich rodzin korzystających z programu „Rodzina 500+”. Rodziny częściej korzystają choćby z usług fryzjerskich lub wielokrotnie widywane są na wspólnym posiłku w restauracji.
Oceniając funkcjonowanie programu „Rodzina 500+” i jego wpływ na mieszkańców w województwie warmińsko-mazurskim należy stwierdzić, że warunki życiowe rodzin uległy znacznemu polepszeniu w takich obszarach, jak:

poprawa warunków mieszkaniowych;
remonty mieszkań, szczególnie pomieszczeń zajmowanych przez dzieci (wymiana okien, tapetowanie, malowanie ścian),
naprawy dachów i elewacji domów
modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej,
zakupy sprzętów AGD i RTV,
wymiana i uzupełnienie mebli,
splata zadłużeń mieszkaniowych i terminowe regulowanie opłat bieżących,
wynajem mieszkania o lepszym standardzie
poprawa wskaźnika opłat na ubezpieczenia szkolne uczniów oraz innych opłat szkolnych o charakterze fakultatywnym

poprawa sytuacji edukacyjnej;
dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci (nauka języków obcych, gra na instrumencie muzycznym, zajęcia na basenie albo plastyczne, przynależność do harcerstwa),
zakupy artykułów szkolnych oraz sprzętu komputerowego, książek np. lektur,
zakup pomocy naukowych,
wyjazdy na wycieczki szkolne lub kolonie,
zapisanie dzieci do przedszkola,
korzystanie z korepetycji
podwyższanie standardów życia poprzez:
korzystanie ze wspólnego wypoczynku,
zakup samochodu, a dla dzieci rowerów i in. sprzętów sportowych,
zakup łącza internetowego,
częstsze korzystanie z dóbr kultury oraz imprez i wydarzeń kulturalnych,
wizyty i leczenie w prywatnych przychodniach lekarskich, prywatna rehabilitacja,
spłata zaległości (raty kredytów, zaległości czynszowe),
zakup nowej odzieży i obuwia,
zakup żywności wyższego gatunku,
zakładanie lokat oszczędnościowych dla dzieci,
korzystanie z usług gastronomicznych, fryzjerskich,
przyznawanie dzieciom kieszonkowego przez rodziców,
korzystanie rodzin z różnorodnych form aktywności za dodatkową odpłatą (basen, kluby sportowe).

7. Wpływ programu „Rodzina 500+” na rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim
Analizie poddano okres od początku 2016 roku. Jednocześnie w związku z faktem,
iż dotyczy to świadczenia wychowawczego, które w większości przypadków pobierają matki, szczególnie skupiono się na informacjach dotyczących sytuacji kobiet na rynku pracy. Analizę oparto na wybranych danych ze sprawozdania MPiPS-01, które wydają się najistotniejsze dla sytuacji na rynku pracy w kontekście wprowadzenia świadczenia wychowawczego.
Bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim w 2016 roku systematycznie zmniejszało się w kolejnych miesiącach. Pomijając początek roku, w którym występowały wahania poziomu bezrobocia typowe dla okresu przejściowego, obserwowano systematyczny spadek liczby osób bezrobotnych.
Na tle ogólnej tendencji spadkowej za niepokojące zjawisko uznać należy utrzymujący się poziom a nawet wzrost liczby kobiet rejestrujących się w urzędach pracy w poszczególnych miesiącach. Po spadku w początku roku do poziomu 4,4 tys. miesięcznie (w marcu i kwietniu) oraz 3,9 tys. (w maju i czerwcu) liczba rejestrujących się kobiet ponownie wzrosła do 4,4 tys. a nawet 5,5 tys. we wrześniu 2016 r. Jak jednak wskazują dane statystyczne, we wrześniu, jak również w październiku, zaobserwowano ogólny znaczny wzrost liczby osób rejestrujących się jako bezrobotne (odpowiednio 10,6 tys. i 10,2 tys.).
Bez wątpienia jednak, przy ogólnej tendencji spadkowej bezrobocia, utrzymująca się i wzrastająca liczba rejestrujących się kobiet spowodowała zwiększenie udziału kobiet w ogólnej liczbie osób bezrobotnych, z ok 51% do 55%.
Jednocześnie zaobserwowano, że w skali całego 2016 roku mniej kobiet niż mężczyzn podejmowało zatrudnienie lub działalność gospodarczą. Spośród ogółu osób wyłączonych z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia zatrudnienia lub działalności gospodarczej kobiety stanowiły ok 46-47%, zatem mniej niż mężczyźni. Wyjątek stanowił wrzesień, kiedy to aż 56 % tych osób stanowiły kobiety.
Ponadto w okresie kwiecień – sierpień wzrosła dwu-trzykrotnie liczba nieuzasadnionych odmów przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – z 50-70 miesięcznie w I kwartale br. do nawet 160-170 w maju i czerwcu. Wzrost ten widoczny jest też w liczbie odmów dotyczących ogółu bezrobotnych, nie można go zatem wiązać bezpośrednio z wprowadzeniem świadczenia wychowawczego. Zwłaszcza, że brak jest informacji na temat konkretnych argumentów podawanych przez bezrobotnych, w tym przez kobiety.
Istotne znacznie może mieć natomiast fakt, iż od kwietnia zaobserwowano znaczny wzrost osób, którym w danym miesiącu ustalono III profil pomocy, tj. profil oznaczający znaczne oddalenie od rynku pracy. Możliwość podejmowania działań aktywizacyjnych wobec osób z tego profilu jest znacznie ograniczona – możliwe są jedynie działania w ramach programów aktywizacji i integracji, realizowane przez urząd pracy lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej. Dane wskazują, że miesięcznie liczba osób bezrobotnych, którym ustalano III profil zwiększała się systematycznie, od 1,5 tys. w I kwartale do nawet 2,5 tys. w sierpniu, przy czy wzrost ten w większości dotyczył właśnie kobiet – stanowiły ok 60% osób, którym w danym miesiącu ustalono III profil. Na zwiększone „zainteresowanie” III profilem wskazują również pracownicy urzędów pracy.
Analizując w skali całego roku dane, które mogłyby świadczyć o wpływie świadczenia wychowawczego na sytuację na rynku pracy, np. wcześniejsze zatrudnienie,
w tym zwolnienie z przyczyn zakładu pracy nie widać w kolejnych miesiącach znacznych zmian w liczbie kobiet zarejestrowanych. Podobnie, większych zmian nie zaobserwowano biorąc pod uwagę posiadanie przynajmniej jednego dziecka czy posiadanie dziecka niepełnosprawnego. Również w odniesieniu do kobiet bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej dostrzec można jedynie niewielkie wahania, spowodowane zapewne okresem wakacyjnym. Podkreślić należy, że nie ma informacji jakiego rodzaju są to świadczenia.
Reasumując, dane statystyczne wskazują, że tendencja spadkowa bezrobocia nie dotyczy kobiet. Jak wspomniano wyżej, szczególnie niepokojący wydaje się wzrost liczby rejestrujących się kobiet, co może wskazywać na związek
z wprowadzeniem programu 500+. Jednak pozostałe dane, jak mniejsza liczba podejmujących zatrudnienie przy równoczesnej wyższej liczbie odmów propozycji pracy, wskazują, że są to tendencje charakterystyczne dla wszystkich osób bezrobotnych w tym okresie.
Informacje uzyskane z urzędów pracy, dotyczące wpływu Programu Rodzina 500+ na lokalne rynki pracy, też nie dają jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie. Zdania są podzielone również w ramach poszczególnych urzędów pracy. Część doradców zawodowych i pośredników pracy nie dostrzega żadnego wpływu Programu 500+ na ilość, strukturę bezrobocia oraz podejmowane działania aktywizacyjne wobec bezrobotnych. Większość jednak wskazuje na niepokojące skutki wprowadzenia Programu 500+. Najczęściej zgłaszane przez Urzędy Pracy skutki to:
wzrost liczby bezrobotnych kobiet pomimo tendencji spadkowej w ogólnej liczbie osób bezrobotnych (potwierdzają to analizy sprawozdań),
zwiększone zainteresowanie III profilem pomocy osobom bezrobotnym – dotychczas III profil stosowany był w wyjątkowych sytuacjach, obecnie bezrobotni przy ustalaniu profilu pomocy proszą o ustalenie tego profilu, w szczególnych sytuacjach rezygnują ze statusu osoby bezrobotnej, po czym przy ponownej rejestracji udzielają odpowiedzi pozwalających na ustalenie tego właśnie profilu (co potwierdzając dane statystyczne),
wskazywanie w rozmowach z pośrednikami pracy i doradcami zawodowymi na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi,
coraz częstsze odmowy udziału w działaniach aktywizacyjnych spowodowane kalkulacją finansową z której wynika, że w przypadku posiadania 2 lub więcej dzieci otrzymywana w ramach Programu 500+ kwota, równoważy lub przewyższa świadczenie otrzymywane z urzędu pracy, np. świadczenie wychowawcze na 2 dzieci wynosi 1.000 zł a stypendium stażowe 997,40 zł brutto,
w skrajnych przypadkach rezygnacja ze statusu osoby bezrobotnej mimo posiadanego zasiłku, (j.w.) jeżeli tylko bezrobotny ma możliwość uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Niemożliwe jest jednoznaczne wskazanie, że trudności w aktywizacji osób bezrobotnych – odmowy podjęcia proponowanej pracy, udział w stażach lub szkoleniach spowodowany jest wprowadzeniem świadczenia 500+. Warunkiem uzyskania a następnie posiadania statusu osoby bezrobotnej jest gotowość do podjęcia zatrudnienia i ścisła współpraca z organami zatrudnienia. Bezrobotny nie może zatem wprost stwierdzić, że nie jest zainteresowany podjęciem pracy czy innej formy aktywizacji.

8. Wpływ programu „Rodzina 500+” na korzystanie z świadczeń pomocy społecznej
Z analizy informacji przekazanych przez gminy województwa wynika, że 63 gminy (54%) zauważyły tendencję spadkową wśród rodzin korzystających dotychczas z pomocy społecznej, które otrzymały świadczenie wychowawcze. Gminy wskazały, że liczba świadczeń pobieranych przez te rodziny spadła o 5 424.
Główną formą pomocy o którą przestały się ubiegać, bądź z której zrezygnowały rodziny jest pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – niespełna 2,5 tys. rodzin w 63 gminach, w tym: nieco ponad 1.800 rodzin (niemal 3,5 tys. dzieci) zrezygnowało z dożywiania dzieci w szkołach (placówkach oświatowych). Następną formę pomocy, z której przestały korzystać rodziny stanowiły zasiłki okresowe – niemal 1.900 rodzin z terenu 66 gmin. Kolejną formą, z której przestały korzystać rodziny są zasiłki celowe – niecałe 1.100 rodzin z 46 gmin.
Odnotować jednocześnie należy, że 24.311 rodzin z terenu województwa warmińsko-mazurskiego tj. 24 % wszystkich rodzin pobierających świadczenie 500+, pomimo pobierania tego świadczenia nadal korzysta z pomocy społecznej, przy czym 18.822 spośród nich spełnia kryteria z pomocy społecznej.

9. Wpływ programu „Rodzina 500+” na umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej
Z informacji przekazanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie wynika, że liczba dzieci w okresie 01.04 -31.12.2016r., umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie województwa warmińsko – mazurskiego spadła o 44 tj. ok. 4% w stosunku do analogicznego okresu 2015, to jest z poziomu 1111 do 1067 w tym:
– 33 dzieci mniej umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej
– 11 dzieci mniej umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Nie odnotowano znaczącego wzrostu w omawianych okresach liczby dzieci powracających z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. W okresie 01.04.-31.12.2015 roku było to 164 dzieci natomiast w okresie 01.04 -31.12.2016r., wyniosła 166 dzieci.


Aktualności

Powiązane artykuły

21 komentarzy do “Raport z realizacji programu 500+

 1. gorszy sort

  hahahahahahahhaha
  kto pisał te brednie ??????
  czytając to jak bym oglądał TVPIS

  1. Tekst od rzecznika wojewody.

  2. Wacek

   Brednie to piszesz ty gorszy sort. I przez to jesteś poza sortowy.
   Nic głupszego nie mogłeś napisać.

  3. BRUNO

   Czyżby zaczynało doskwierac brak kasy po odsunieciu od władzy? Dla przypomnienia to jest spełniona obietnica wyborcza PIS towarzyszu. Sondaże też sa dla was okrutne bo po zdycha, kod splaca alimenty a petru planuje kolejna wycieczkę. Za to PIS powieksza elektorat i bedzie zamykał.Napisz co u Mirosa czy juz zapadl w jego sprawie wyrok po kontroli CBA?

  4. Ryś

   Co wino smakowało za mlodu bardziej jak nauka w szkole? Biedactwo nie potrafisz przeczytać? a co dopiero zrozumieć.

 2. Remigiusz

  Do „gorszy sort”

  Masz odruch jak u psa Pawłowa. Ty i tobie podobni – wystarczy rzucić hasło 500 + i zaczynacie toczyć pianę.Bezpośrednia przyczyna owego ślinotoku nie ma najmniejszego znaczenia. Was napędza skrajna nienawiść do Prawa i Sprawiedliwości.Wszystko inne to kwestie drugorzędne , stanowiące wyłącznie pretekst pozwalający dać upust tym nienawistnym emocjom.Trybunał Konstytucyjny,media , mieszkanie + – cokolwiek , każdy powód jest dobry.
  Gdyby Kaczyński powiedział , że je na śniadanie twarożek,poszlibyście protestować pod spółdzielnię mleczarską,a tabuny celebrytów prześcigałyby się w deklaracjach jak bardzo nie cierpią nabiału i jaki to obciach w nowoczesnej Europie jeść coś tak pospolitego i prowincjonalnego jak twaróg. A jeśli twaróg byłby na dodatek ze szczypiorkiem , to wrzeszczeliby , że Kaczyńskiemu śmierdzi z gęby cebulą.
  Mimo wszystko radzę wam zapoznać się z raportem Wojewody Warmińsko- Mazurskiego i dopiero na ten temat dyskutować.

 3. lepszy wacek niż pierwszy wacek

  Jakim prawem Remigiusz obrażasz ludzi tylko dlatego, że ktoś ma inne zdanie bo po prostu nie cierpi pisiorów i ma do tego święte prawo a tobie nic do tego. Następnym razem wymyśl coś nowego , bo o tym psie Pawłowi juz taki komentarz identyczny był ale w obronie naszego rajdowca ze starostwa, więc albo to ty piszesz to samo ponownie tylko pod inną ksywką, albo po prostu zetknąłeś tamten wpis bo sam nie potrafisz nic dobrego wymyślić, ot taki rycerski umysł.

  1. Remigiusz

   lepszy wacek !
   Ty masz kłopoty z kojarzeniem faktów. Wyżej piszesz „bo o tym psie Pawłowi już taki komentarz identyczny był .” Owszem był , przeczytałem ale nie identyczny.

   1. lepszy wacek

    No wiadomo ze nie całkowicie identyczny( detale), tymi komentarzami tylko mnie utwierdzasz w przekonaniu ze po prostu źerźnąłeś ten tekst a tu udajeszcz jaki ty bohater. Chcę ci zaznaczyć że nie sednem sprawy są te detale których tak bronisz ( w myśl zasady uderz w stół a nożyce się odezwa), tylko główna rzeczą twego komentarza jest to ze obrażasz ludzi tylko dlatego ze nie popierają pisiorów a widzę ze ty jesteś ich twardym wyznawcą. Podkreślam nic ci to tego wara od ludzi którzy maja inne poglądy niż ty

    1. Remigiusz

     Wacek( wcale nie lepszy)

     Pouczać i grozić to możesz własnym dzieciom (jeśli je masz).Nie obrażam nikogo tylko piszę prawdę. Tak jestem sympatykiem Prawa i Sprawiedliwości Nigdy nie kłamałem i nie kradłem.A co dzieje się z waszymi idolami ? biorą czy kradną :”?
     Bez względu na status ,poseł ,sędzia czy prokurator.Poczytaj i posłuchaj środków masowego przekazu.
     Na szacunek trzeba zasłużyć. Immunitet nie wystarcza .Liczy się postępowanie.

     1. wacek wcałe nie lepszy

      Nikt ci nie grozi juz nie wyolbrzymiaj, ale poucza i owszem, radzisz mi żebym posłuchał telewizji dzięki za rade ale za Twoje media pod dowództwem kurskiego z góry dziękuję. Na szacunek trzeba zasłużyć powiadasz- weź chłopie nie rozmieszaj mnie szczególnie twój misio i antonio szacunek wśród wojska na wysokim poziomie. Także wyluzuj urzędniku od tysięcy pism

     2. Remigiusz

      Wacek co z tobą jest ? Ja napisałem .Poczytaj i posłuchaj środków masowego przekazu. A ty swoje .Wobec tego poczytaj gazete wyborczą.TVN.Polsat i parę innych. w/g własnego gustu,internauto od siedmiu boleści. Ty pilnuj swoich idoli i policz ilu z nich trafiło za kratki od 1 stycznia 2017 r.

  2. Bogusia

   Panie Wacku, co pan taki obrazalski? Proponuję nie brac wszystkiego do serca i samemu nie manipulowac tylko odnieść sie merytorycznie do komentarza. Dalece prawdopodobne , ze oprócz gawiedzi z pana otoczenia nikt nie poczuł sie jak zwierzątka Pawlowa.

  3. Agens

   Nikt i nic nie jest w stanie obrazić bardziej gorszego sortu, niż jego własny komentarz. Tak, ma święte prawo, bo w demokracji idiota i patriota tyle samo znaczy.Cieszyłby się, (rozumiem, że razem z Tobą) gdyby czytał o wydatkowaniu pieniążków np. na tzw. imigrantów. I żeby nie było.. też nie jestem zwolennikiem PiS-u: za dużo i za długo cacka się ze swołoczą i jawnymi zdrajcami.

 4. Remigiusz

  Jeśli twój idol nie cierpi pisiorów (gorszy sort) i jak twierdzisz ,ma do tego prawo,
  .a przy okazji wypisuje kłamstwa , to ja nie cierpię rożnej maści lewactwa(bardziej lub mniej czerwonego), i też mam prawo je krytykować. To jest zapłata pięknym za nadobne Różnica jest taka,że on nie musi oglądać TVPIS i nie musi po chamsku kłamać ,nazywając raport wojewody bredniami. Ten gorszy sort raportu nie przeczytał i jego krytykuje.

  1. Krzysztof Jeznach

   Najdziwniejsze jest to, że w Polsce ludzie związani z totalna opozycją tak naprawdę nigdy nie przeczytali i nie zrozumieli co mówi Kaczyński. Oczywiście liderzy myslą i wiedzą co innego, ale zwykli ludzie reagują jak psy Pawłowa. Oni maja wdrukowaną nienawiść do niego i niezależnie co powie i zrobi będzie krytykowany. To lata odmóżdżania michnikowszczyzny. To jest amok i jakiś psychiatryczny odlot. Wystarczy słowo „Kaczyński” a reakcja jest tylko jedna: nienawiść. Żal mi tych ludzi. Oni nic nie rozumieją i są jak te pacynki poruszane przez ich aktorów – lalakarzy. Te prymitywy już nic nie zrozumieją: to stracone i wychowane na GW i TVN pokolenie. One powoli odchodzi w niebyt i dobrze. A prawda jest taka, że szanuje się tylko twrdych przeciwników i taki jest J. Kaczyński. Przywódcy opozycji to pieski, których Merkel przyjmuje u siebie a amabasadzie i na pewno gdzieś w środku traktuje ich jak szmaty, pożyteczne szmaty. Stąd Kaczyńśki jest szanowany, wbrew pozorom, bo jest „mężem stanu” a nie zdrajcą i podnóżkiem za srebrniki zdolnym oddać swoją duszę i godność. Żal mi też tych Schetynów, Petru, Kosiniaków i Kijowskich. To naprawdę kuriozalne postaci, dla mnie smieszne i prymitywne. I tyle.

 5. Remigiusz

  Do lepszego wacka.
  Przepraszam ,zapomniałem podziękować za poradę co niniejszym czynię.Ale z tej porady nie skorzystam .Proszę pozwolić ,że treść komentarzy i ksywkę sam będę dobierał.

  Nie mam rycerskiego umysłu ale kilkanaście tysięcy dokumentów urzędowych, w życiu napisałem.
  Przesyłam pozdrowienia.

 6. aabb

  Mój raport z realizacji tzw. 500+ (cokolwiek znaczy ten plus przy liczbie 500…):
  zanim zaczęto rozdawać pieniądze, można było znaleźć człowieka do pracy dorywczej, np. popiłowania drzewa, koszenia, pomocy przy domu, w ogrodzie.
  Nie interesowało mnie to, na co ten człowiek wyda zarobione pieniądze, ale zazwyczaj był to alkohol.
  Teraz ludzi do dorywczych prac nie znajdziesz, bo oni już mają pieniądze na picie – ale mają je bez pracy, bez żadnego wysiłku z ich strony, tylko za fakt zrobienia dziecka.
  Zamiast zapracować na pieniądze, po prostu je dostają.
  Demoralizujące?
  Hmm… osądźcie sami.

  1. Robin

   Pan jest głupi albo prowokator jezeli to pierwsze to rozumiem. Po wejsciu w zycie ustawy 500 plus wedlug GUS sprzedaż alkocholu niezwiekszyla sie!!! Czy jest czymś złym, że matka zostaje z dzieckiem w domu zamiast pracować za 1200 zł? Nie wiem ile pan wydaje na dzieci ale ja bardzo dużo i nigdy mi panstwo w tym niepomagalo do momentu dojscia do wladzy PIS. Goldap jest miastem klik ktore tracą władzę i sadze , ze to jest wlasciwy cel nieudolnej dezawuacji z pana strony.

 7. andrzej

  Oczywiście ze prawda w stuprocntach, chociaż napewno jest duża grupa ludzi którym te pieniądze są naprawdę potrzebne, sam znam taka rodzine osobiście, porządni ludzie, w domu się nie przelewa, czwórka dzieci na utrzymaniu, takim nie żałuję tych pieniędzy, ale są też tacy i to nie mało jak opisywał aabb

 8. Remigiusz

  Panowie aabb i Andrzej ! O czym wy piszecie ?

  Pierwszy ubolewa , że stracił pracownika podwórkowego w związku z programem 500+,a drugi jemu współczuje. Sprawa jest prosta .Należy zapłacić ludziom odpowiednią stawkę a chętni będą walić drzwiami i oknami.
  Panowie próbujecie wmówić czytelnikom , że rząd Prawa i Sprawiedliwości daje pieniądze rodzinom patologicznym które część tych pieniędzy przeznaczają na alkohol.Pod tym względem myślę ,że jest podobnie jak w każdym domu.Z tego co udało mi się ustalić to w roku 2016 Urząd Miasta Gołdap , w 9 przypadkach profilaktycznie dokonał zamiany świadczenia pieniężnego na rzeczowe.
  Po okresie Zielonej Wyspy z lat 2007 – 2015 ,rząd Beaty Szydło „odziedziczył”;
  == prawie 3 miliony Polaków w skrajnej nędzy,
  == 6,2 miliona osób żyjących poniżej progu ubóstwa .
  To są poważne problemy do załatwienia. W budżecie na bieżący rok przeznaczona jest na program 500 + kwota 24 miliardy złotych .
  Następna bardzo ważna sprawa to dzietność.Tu poza zasiłkami rząd rozpoczął program mieszkanie + ,z myślą o młodych ludziach potrzebujących mieszkania.
  Pracy starczy dla wszystkich,przy realizacji zadań .Ale opozycja zamiast pomagać rzadowi , a tym samym wszystkim potrzebującym Polakom,to rzuca ciągle przysłowiowe kłody pod nogi, organizując różne protesty. A to marsze czarne w sprawie aborcji i invitro ,a to marsze czerwone w sprawie trybunału konstytucyjnego lub małżeństw jednopłciowych i tp.
  Nie mówiąc o blokowaniu sali sejmowej i urządzaniu tam sylwestra i popisów solowych pani Muchy.
  W sprawach aborcji i inwitro pozwole sobie użyć powiedzenia częściowo Jerzego Owsiak róbta co chceta ale na własne ryzyko i własny koszt.