Kurs na sędziego piłki siatkowej

KOMUNIKAT WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO W SPRAWIE KURSU PODSTAWOWEGO NA SĘDZIEGO PIŁKI SIATKOWEJ 2016.

Komisja szkolenia Wydziału Sędziowskiego Warmińsko–Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej organizuje Kurs Podstawowy na Sędziego Piłki Siatkowej – halowej.

Celem kursu jest merytoryczne oraz praktyczne przygotowanie kursantów do wykonywania funkcji sędziego piłki siatkowej halowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Szkolenie obejmuje w szczególności zapoznanie kandydatów z następującymi zagadnieniami:

Część teoretyczna kursu:

–         znajomość przepisów gry w piłkę siatkową;

–         wytyczne i instrukcje sędziowania, aspekty praktyczne;

–         protokółowanie zawodów;

–         analiza problematycznych przypadków;

–         ceremoniał zawodów, metodyka wykonywania czynności podczas delegacji meczowej;

–         etyka sędziowska;

–         podstawowa znajomość prawa sportowego – struktura klubu i związku sportowego;

–         wyciąg z przepisów statutowych i organizacyjnych Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej.

Część praktyczna kursu:

–         nauka oficjalnej sygnalizacji sędziowskiej,

–         nauka wykonywania funkcji sędziego I, sędziego II, sędziego sekretarza, sędziego liniowego;

–         zapoznanie z wyposażeniem strefy gry oraz wyposażeniem sędziowskim;

–         współpraca komisji sędziowskiej;

–         sędziowanie symulowanych sytuacji i meczów towarzyskich.

Kurs przeprowadzony jest w formie seminaryjnej z wykorzystaniem materiałów multimedialnych PZPS, FIVB przez czynnych, doświadczonych sędziów szczebla centralnego. Stosowane będą okresowe sprawdziany kontrolne z przerobionych zagadnień.

Kurs podstawowy na sędziego piłki siatkowej kończy się egzaminami:

a.      Teoretycznym ze znajomości przepisów gry w piłkę siatkową,

b.      Teoretycznym i praktycznym z protokołowania zawodów piłki siatkowej,

c.       Praktycznym z umiejętności sędziowania zawodów piłki siatkowej na pozycjach sędziego I,  sędziego II oraz sędziego liniowego.

 

Kryteria kwalifikacyjne:

–          ukończone 18 lat,

–          pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,

–          niekaralność,

–          brak przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego sędziowania,

–          przynależność terytorialna do województwa warmińsko – mazurskiego,

–          znajomość dyscypliny i zainteresowanie piłką siatkową, preferencje dla kandydatów czynnie uprawiających piłkę siatkową lub byłych zawodniczek czy zawodników,

–          złożenie wymaganych dokumentów w pierwszym dnia szkolenia,

a.       2 zdjęcia legitymacyjne,

b.      wypełnienie ankiety rekrutacyjnej wraz z oświadczeniem prawnym o niekaralności i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

c.       uiszczenie opłaty za kurs.

 

Wydział Sędziowski WMZPS zastrzega sobie prawo ostatecznej kwalifikacji kandydata na kurs

podstawowy w oparciu o ustalone kryteria rekrutacji oraz przeprowadzenia kursu od odpowiedniej liczby zgłoszeń.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

1.      Kto może uczestniczyć w kursie?

Kurs adresowany jest do osób urodzonych w 1998 r. i starszych zamieszkujących na terenie województwa warmińsko – mazurskiego w następujących powiatach:

m. Elbląg, elbląskim, ostródzkim, iławskim, braniewskim, bartoszyckim, lidzbarskim, kętrzyńskim, węgorzewskim, giżyckim, gołdapskim, oleckim, ełckim, piskim, mrągowskim, szczycieńskim.

Z uwagi na późniejsze możliwości awansu w hierarchii sędziowskiej (istnieją limity wiekowe), szczególnie zachęcamy licealistów i studentów.

Przed otrzymaniem licencji sędziowskiej konieczne będzie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki siatkowej (wystarczy zaświadczenie od lekarza rodzinnego). Zaświadczenie nie jest wymagane do rozpoczęcia kursu.

 

2.      Jak się zgłosić?

Prosimy o wypełnienie podania o przyjęcie na kurs oraz ankiety i wysłanie jej pocztą elektroniczną na adres kurs.sedziowski.wmzps@gmail.com

Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 października 2016 r.

Na powyższy adres e-mail można także przesyłać wszelkie zapytania.

 

3.    Gdzie odbędzie się kurs? Jak długo będzie trwać?

Kurs odbędzie się, w zależności od rodzaju zgłoszeń na terenie powiatów: giżyckiego, oleckiego, gołdapskiego, węgorzewskiego, ełckiego – program składa się z części praktycznej oraz teoretycznej – rozpoczęcie planowane jest na listopad 2016 r., zakończenie w połowie grudnia 2016 r.

 

4.    W jakie dni odbywać się będą zajęcia?

Zajęcia odbywać się będą w weekendy (sobota i niedziela) w godzinach od ok. 10 do ok. 18.

 

5.      Czy otrzymam materiały szkoleniowe?

Tak. Przed rozpoczęciem kursu wszyscy uczestnicy otrzymają niezbędne materiały w formie elektronicznej. Po każdym wykładzie przesyłane będą do uczestników także materiały z zajęć.

 

6.      Skąd będę miał/a pewność, że zostałem/am przyjęty/a na kurs?

Przed rozpoczęciem kursu każda osoba otrzyma e-maila z informacją, czy została zapisana na kurs, czy też zabrakło miejsc.

 

7.      Jakie będą wobec mnie wymagania jako sędziego po ukończeniu kursu?

Przede wszystkim konieczna będzie dyspozycyjność. Zawody są rozgrywane we wszystkie dni tygodnia, ze szczególnym nasileniem w weekendy, przede wszystkim od września do maja. W dni robocze zawody są rozgrywane zwykle w godzinach popołudniowych, w weekendy już od rana. Dlatego ważne, by sędzia mógł przeznaczyć na siatkówkę co najmniej 3-4 dni w tygodniu, w tym koniecznie weekendy.

Wszyscy traktujemy priorytetowo swe podstawowe zajęcia (praca, studia itp.), a na siatkówkę przeznaczamy wyłącznie czas wolny (możliwe są też „urlopy” sędziowskie po pierwszym roku sędziowania), lecz jeżeli jesteś gotów przeznaczyć na sędziowanie np. tylko dwa popołudnia w tygodniu, odradzamy uczestnictwa w kursie.

 

8.      Czy sędzią może zostać czynny zawodnik lub trener?

Praktyka z lat ubiegłych pokazuje, że niezwykle trudne jest pogodzenie obowiązków zawodnika czy trenera z konieczną dyspozycyjnością sędziego. Do uczestnictwa w kursie zachęcamy jednak osoby, które zakończyły wyczynową karierę zawodniczą oraz osoby grające w siatkówkę na poziomie amatorskim.

 

9.      Co mi daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu jest konieczne do uzyskania licencji sędziego piłki siatkowej i sędziowania jakichkolwiek oficjalnych zawodów piłki siatkowej.

 

10.      Kiedy należy wnieść opłatę za kurs?

Opłatę należy wnieść na pierwszych zajęciach.

 

11.      Od kiedy będę mógł/mogła sędziować?

Zawody siatkówki halowej od stycznia sezonu 2016/2017.

 

12.  Czy będę musiał/a ponieść jakieś dodatkowe koszty?

Tak. Przed sezonem należy zakupić sprzęt sędziowski (w tym strój) oraz uiścić opłaty WMZPS . Łączne koszty nie powinny jednak przekroczyć 250 zł.

 

13.  Jakie zawody będę sędziować?

Osoby, które ukończą kurs będą w początkowym okresie sędziować zawody najniższych klas rozgrywkowych ligi wojewódzkiej, rozgrywki minisiatkówki Kinder + Sport, ligi szkolne, uniwersyteckie, amatorskie jako sędzia pierwszy lub drugi.

Jako sekretarz zawodów lub sędzia liniowy,  można będzie sędziować zawody wszystkich szczebli.

 

14.  Jako sędzia będę prowadzić zawody za darmo czy odpłatnie?

Odpłatnie, choć w ramach doszkalania możliwe jest także sędziowanie społeczne.

Załączniki:

podanie_o_przyjecie_na_kurs_2016

regulamin-kursu-2016

 

Powiązane artykuły