Reginalny konkurs na poetycki debiut książkowy

konkurs_debiut Olsztyński Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ogłasza konkurs literacki. Szczegóły niżej – w treści regulaminu.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „OLSZTYŃSKI DEBIUT 2015”

 

1. Organizatorem Konkursu Literackiego „Olsztyński Debiut 2015” jest Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Oddział w Olsztynie.

2. Konkurs adresowany jest do osób urodzonych lub zamieszkałych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

3. W konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy nadeślą projekt tomu wierszy, napisanego w języku polskim, opatrzonego tytułem i skomponowanego jako artystyczna całość.

4. Warunkiem jest debiutancki charakter propozycji, a zatem brak samodzielnej książki w przeszłości oraz w okresie trwania konkursu.

5. Prace konkursowe należy przesłać w 4 egzemplarzach w postaci wydruku w formacie A4 (rozmiar czcionki 12) do 15 sierpnia 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Oddział Olsztyn

10-144 Olsztyn

ul. Bałtycka 37A – ZSEiT

z dopiskiem: „Olsztyński Debiut 2015”

6. Równocześnie należy przesłać wersję elektroniczną pracy konkursowej na adres: biuro@sppolsztyn.pl, w formacie doc lub rtf (z informacją w temacie wiadomości: „Olsztyński Debiut 2015”).

7. Prace konkursowe powinny być podpisane godłem. Do przesyłki wysłanej zwykłą pocztą należy dołączyć oznaczoną tym samym godłem kopertę, zawierającą dane autora: imię, nazwisko, adres, telefon i adres e-mail.

8. Prace konkursowe podlegać będą ocenie powołanego przez organizatorów jury, którego skład zostanie podany do wiadomości publicznej po upływie terminu nadsyłania prac konkursowych.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2015 r. a wynik zostanie ogłoszony na stronie internetowej Oddziału (www.sppolsztyn.pl). Zdobywca głównej nagrody zostanie poinformowany bezpośrednio.

10. Nagrodą jest wydanie wskazanego przez jury debiutanckiego zbioru wierszy w serii Biblioteki Autorów Warmii i Mazur Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

11. Organizatorzy zastrzegają sobie rozstrzygający głos w wyborze wydawcy, redakcji, opracowaniu edytorskim i graficznych oraz innych decyzji dotyczących publikacji zwycięskiego tomu wierszy.

12. Wydanie nagrodzonej książki nastąpi w październiku, nie później jednak niż przed końcem listopada 2015 roku.

13. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs.

14. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych, w zgodzie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.

15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

16. Wykładnia niniejszego regulaminu należy od organizatorów. Wszelkie pytania można kierować na adres: biuro@sppolsztyn.pl lub telefonicznie na numer 881 644 488.

konkurs_debiut


Aktualności

Powiązane artykuły