Zapraszają na bieg ekstremalny

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu biegu ekstremalnego „Graniczna Siódemka”, który odbędzie się 30 maja. Warmińsko Mazurski Oddział Straży Granicznej jest współorganizatorem, w związku z powyższym proszę o informacje, czy Państwo zaszczycą nas swoją obecnością 30 maja 2015 roku.

 

Bieg ekstremalny

30 maja w Braniewie – tereny leśne nad rzeką Baudą odbędzie się bieg ekstremalny „Graniczna Siódemka”- szlakiem historii ziem nad Zalewem Wiślanym.

Komendant Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Wojciech Skowronek objął patronatem honorowym „Graniczną Siódemkę” i zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w biegu.

Zgłoszenia indywidualne oraz drużynowe do dnia 22 maja 2015 roku prowadzi ppor. SG Katarzyna Rant tel. 507 935 596.

 

REGULAMIN

Biegu ekstremalnego „GRANICZNA SIÓDEMKA”

szlakiem historii ziem nad Zalewem Wiślanym

 

 

Organizator: Stowarzyszenie Sportowe RIM TIM TEAM Braniewo,

 

Współorganizatorzy:
Placówka Straży Granicznej w Braniewie

Placówka Straży Granicznej w Grzechotkach

Państwowa Straż Pożarna w Braniewie

Klub Sportowy „MARATOŃCZYK”przy Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie

Miejski Ośrodek Sportu „ZATOKA”Braniewo

Nadleśnictwo Zaporowo

Jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Braniewskiego

Ochotnicza Straż Pożarna w Braniewie

Hufiec ZHP im. Mikołaja Kopernika w Braniewie

 

Cel zawodów:

–  uczczenie rocznicy powstania Straży Granicznej;

–  popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji;

–  propagowanie biegów ekstremalnych jako dyscypliny o utylitarnym charakterze;

–  integracja służb mundurowych i lokalnych środowisk;

–  wyłonienie najlepszych biegaczy w różnych kategoriach biegowych;

–  promocja Powiatu Braniewskiego.

 

Termin: 30 maja 2015 r.

Miejsce zawodów: Braniewo – tereny leśne nad rzeką Baudą.

Dojazd prywatnym środkiem transportu (na własny koszt) – trasa Braniewo-Frombork, droga nr 504 (odległość od m. Braniewo w kier. zach. ok.7,4 km , odległość od m. Frombork w kier. wsch. – 2,1 km).

Zbiórka uczestników w Bazie Harcerskiej nad rzeką Baudą.

 

Dystans: dorośli  –  ok. 7 km;

młodzież – ok. 4 km.

 

Patronat Honorowy: pan gen. bryg. SG Wojciech SKOWRONEK, komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

 

Komitet organizacyjny:

kierownik zawodów – pan Waldemar GAJOWNICZEK;

zastępca kierownika zawodów – pani ppor. SG Katarzyna RANT.

Warunki biegu:

–  start w pełnym umundurowaniu polowym lub ćwiczebnym (mundur polowy, bluza moro długi rękaw, buty krój wojskowy z cholewką min. 7,5 cala, tj. 19,05 cm.);

–  bieg odbywa się w czasie pozasłużbowym.

 

Organizacja zawodów:

 1. Punkt zgłoszeniowy czynny od godz. 08:00 (w dniu zawodów);

– rejestracja zawodników (składanie oświadczeń, uiszczenie opłaty startowej, odbiór pakietu startowego), potwierdzenie rejestracji drużyn;

– kontrola ubioru.

 1. Wydawane w trakcie rejestracji zawodników numery startowe należy umieścić:

–  na klatce piersiowej, plecach, prawym ramieniu lub prawej nodze;

– chip na prawym bucie.

 1. Start o godz.: 10:00 – młodzież, o godz.: 11:00 – dorośli:

– linia startu i mety znajduje się na placu głównym bazy harcerskiej.

 1. Długość trasy: ok. 7 km;

– bieg po nawierzchni piaszczystej, wzdłuż leśnych dróg i ścieżek, poprzez terenowe wzniesienia i wysoczyzny oraz nurtem rzeki Bauda;

– limit na pokonanie trasy – 3 godz.

 1. Trasa biegu nie posiada atestu polskiego związku lekkiej atletyki (PZLA).
 2. Na trasie biegu dostępne będą dwa oznakowane punkty z wodą pitną.
 3. Wyniki rywalizacji, dekoracja zwycięzców poszczególnych klasyfikacji oraz wręczenie pucharów, nagród i wyróżnień po zakończeniu biegu, ok. godz. 14:00.

 

Uczestnictwo:

 1. Limit startujących: 150 osób;
 2. Wpisowe: dorośli 30 PLN, osoby do lat 18 – 20 PLN;
 3. Prawo startu mają osoby, które:

–  są pełnoletnie bez przeciwwskazań lekarskich;

–  są niepełnoletnie, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna;

– będą przestrzegały zasad określonych w „Regulaminie biegu ekstremalnego Graniczna Siódemka szlakiem historii Ziem nad Zalewem Wiślanym”;

– pokonają trasę w umundurowaniu polowym, za wyjątkiem uczestników kat. 13-16 lat (obowiązuje dowolny strój sportowy).

 1. Każdy zawodnik podpisuje oświadczenie o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność (Rozporządzenie MEN z dnia 12.09.2001r. Dz.U. nr 101 poz. 1095).
 2. Każdy zawodnik podpisuje oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz.926 z późn.zm.).
 3. W oświadczeniu zawodnicy wyrażają również zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych zawodów (publikacja zdjęcia).

 

NIE SPEŁNIENIE W/W WARUNKÓW

SKUTKUJE NIE DOPUSZCZENIEM DO STARTU W ZAWODACH

 

Kategorie:

 

 1. Drużynowo: służby mundurowe oraz cywile w minimum 3-osobowym składzie (do klasyfikacji końcowej drużyny zalicza się czasy trzech najlepszych zawodników).
 2. Indywidualnie kobiety i mężczyźni – podział na kategorie wiekowe.
 3. Indywidualnie młodzież (13-16 lat).

 

kobiety

mężczyźni

młodzież

I.      16-18 lat I.       16-18 lat

13-16 lat

II.    19-34 lat II.      19-34 lat
III.   35+ III.    35+

 

Nagrody:

 1. Drużynowo, reprezentacje służb mundurowych za zajęcie trzech pierwszych miejsc otrzymują Puchar Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
 2. Indywidualnie, zawodnicy ze służb mundurowych za zajęcie trzech pierwszych miejsc otrzymują Puchar Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
 3. Drużynowo, trzy pierwsze zespoły niemundurowe otrzymują puchar organizatora.
 4. Indywidualnie: kobiety i mężczyźni w kategorii OPEN otrzymują puchar organizatora.
 5. Indywidualnie: w poszczególnych grupach wiekowych kobiet i mężczyzn oraz
  w kategorii młodzieżowej trzy pierwsze miejsca nagradzane będą pucharem organizatora.
 6. Każdy uczestnik po ukończeniu biegu otrzymuje pamiątkowy medal.
 7. Zawodnicy funkcjonariusze Straży Granicznej (spośród: kobiet, mężczyzn) z osiągniętym najlepszym czasem, otrzymają nagrody rzeczowe w postaci tabletu ufundowanego przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,
 8. Zawodnicy funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w kategorii kobiet i mężczyzn z osiągniętym najlepszym czasem, otrzymają nagrody rzeczowe w postaci zegarka ufundowanego przez Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia indywidualne oraz drużynowe do dnia 22 maja 2015r.

Placówka Straży Granicznej w Braniewie, ppor.SG Katarzyna Rant- tel.: 507 93 55 96;

facebook Bieg „Graniczna Siódemka”.

 

Uwagi końcowe:

 1. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny w czasie pozasłużbowym.
 2. W trakcie zawodów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 3. Opiekę medyczną na czas trwania zawodów zapewnia organizator.
 4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 6. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 7. Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika. W przypadku rezygnacji ze startu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 8. Komisję sędziowską powołuje organizator.
 9. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

10. Organizator zapewnia napoje, ciepły posiłek regeneracyjny po biegu.

11. Organizator nie zapewnia noclegów i wyżywienia, depozytów ubraniowych.

12.Interpretacja regulaminu należy do organizatora, a sprawy nie uregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator. Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wniesieniu kaucji wysokości 100 PLN. W przypadku odrzucenia protestu przez organizatora kaucja przepada. Decyzja organizatora w sprawie protestu jest wiążąca i ostateczna.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Biegu ekstremalnego „GRANICZNA SIÓDEMKA”

szlakiem historii ziem nad Zalewem Wiślanym

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Biegu ekstremalnego „GRANICZNA SIÓDEMKA”

szlakiem historii ziem nad Zalewem Wiślanym

 

III EDYCJA 2015 ROK

 

            Oświadczam, że znam regulamin Biegu ekstremalnego „GRANICZNA SIÓDEMKA”szlakiem historii ziem nad Zalewem Wiślanym III edycja 2015 rok i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji biegu.

Oświadczam, że jestem zdrowy i zdolny do udziału w zawodach. Startuję na własną odpowiedzialność.

Oświadczam, że biorąc udział w biegu „Graniczna Siódemka”jestem świadoma/y czyhających zagrożeń. Jestem świadoma/y, że uczestnictwo w biegu „Graniczna Siódemka”może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia. Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim udziałem w biegu „Graniczna Siódemka”.

Zwalniam organizatorów i współorganizatorów biegu, wolontariuszy z wszelkiej odpowiedzialności na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia oraz ewentualnych szkód związanych z udziałem w biegu ekstremalnym „Graniczna Siódemka”.

Zgadzam się, by wszelkie spory i kontrowersje związane z biegiem „Graniczna Siódemka”rozstrzygał organizator, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące.

Oświadczam, że nie będę wnosił/a żadnych spraw, nie będę rozpoczynał/a żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.

Wyrażam zgodę na fotografowanie, filmowanie, wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów biegu „Graniczna Siódemka”na potrzeby klasyfikacji i promocji.

 

………………………………………

                Imię i nazwisko(czytelnie)

………………………………………

 

 Data

 


Aktualności

Powiązane artykuły