Łatwiejszy dostęp do e-usług

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 26 września została podpisana umowa na realizację projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013. Umowę uroczyście podpisali: wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz starosta gołdapski Andrzej Ciołek i Barbara Woźniak – członek Zarządu przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Joanny Łabanowskiej.
Projekt zakłada wdrażanie rozwiązań ułatwiających dostęp do e-usług i aplikacji teleinformatycznych dla obywateli poprzez między innymi modernizację i tworzenie odpowiedniej infrastruktury informatycznej i promowanie społeczeństwa informacyjnego.


Projekt planowany jest do realizacji w latach 2014 – 2015, a jego wartość została oszacowana na kwotę 510.846,49 zł, z czego:
a) dotacja 85% wartości, tj. 434.219,51 zł pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
b) wkład własny 15 % wartości, tj. 76.626,98 zł pochodzący ze środków budżetu powiatu gołdapskiego.


Aktualności

Powiązane artykuły

6 komentarzy do “Łatwiejszy dostęp do e-usług

 1. upsa

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007- 2013.
  Projekt planowany jest do realizacji w latach 2014 – 2015 ????????? ktoś to może wytłumaczyć

 2. eska

  liczy się data złożenia wniosku, a nie data jego realizacji

 3. Magdalena Mackiewicz, Starostwo Powiatowe w Gołdapi

  Uprzejmie wyjaśniam, iż wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 do konkursu nr 01/14/7.2.1 brzmią:
  W części 1 – Zasady ogólne: Pkt. 4. Termin poniesienia wydatku:
  4.1 W Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013 kwalifikowalne są wydatki poniesione nie wcześniej niż 1 stycznia 2007 roku oraz nie później niż 30 czerwca 2015 roku (w szczególnych, uzasadnionych przypadkach Instytucja Organizująca Konkurs może przedłużyć termin kwalifikowania się wydatków).
  4.2 Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM na lata 2007-2013 projekt, w ramach, którego ponoszone są wydatki, musi być realizowany zgodnie z zasadą n+3 (dla projektów złożonych do końca 2010 r.), zasadą n+2 (dla projektów złożonych po 2010 r.). Zasada ta jest jednym z kryteriów oceny formalnej projektu. Oznacza to, że Beneficjent zobligowany jest zrealizować i rozliczyć projekt w terminie n+3, n+2, gdzie „n” to rok, w którym Beneficjent podpisał umowę na dofinansowanie realizacji projektu (w szczególnych, uzasadnionych przypadkach Instytucja Organizująca Konkurs może wyrazić zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu).

 4. upsa

  dziękuję pani Magdaleno.
  to mam jeszcze jedno pytanie.
  „Projekt zakłada wdrażanie rozwiązań ułatwiających dostęp do e-usług i aplikacji teleinformatycznych dla obywateli poprzez między innymi modernizację i tworzenie odpowiedniej infrastruktury informatycznej i promowanie społeczeństwa informacyjnego.”
  Co to oznacza dla zwykłego kowalskiego, który nie posiada internetu i nie posiada komputera.

 5. Magdalena Mackiewicz, Starostwo Powiatowe w Gołdapi

  Projekt zakłada m.in.:
  – powstanie nowego portalu informacyjnego starostwa, na którym znajdą się interaktywne formularze wniosków,
  – wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów,
  – modernizację sieci teleinformatycznej oraz wymianę centrali telefonicznej.
  Projekt nie zakłada działań w zakresie dostępu do internetu szerokopasmowego. „Zwykłego kowalskiego, który nie posiada internetu i nie posiada komputera” zapraszam do siedziby Starostwa Powiatowego w Gołdapi, gdzie znajduje się ogólnodostępne stanowisko komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu.

 6. Magdalena Mackiewicz, Starostwo Powiatowe w Gołdapi

  Oczywiście, każdy „kowalski” może też składać wnioski tradycyjnie, czyli w formie papierowej.