Maturzyści, szansa na stypendia!

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie informuje, że rozpoczęła się XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych skierowanych do tegorocznych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczną naukę na magisterskich studiach stacjonarnych realizowanych w trybie jednostopniowym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach i pochodzących z rodziny byłego pracownika ppgr.Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku i spełnią poniższe kryteria:

– dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie;

– są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

– osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższa niż 90, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;

– pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia–pomostowe.pl;

– pochodzą z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto, lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kandydat do stypendium w terminie do 18 sierpnia 2014 r. (do godz. 16-tej) wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia–pomostowe.pl, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami składa razem z kompletem załączników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2014 r. w Oddziale Agencji nieruchomości Rolnych w Olsztynie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015 dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: http://www.stypendia-pomostowe.pl

 

Po dodatkowe informacje prosimy kierować się do:

Agencja Nieruchomości Rolnych

Oddział terenowy w Olsztynie

ul. Głowackiego 6

10-448 Olsztyn

Paweł Mróz – tel. 89/524 88 95

Marcin Bąk – tel. 89/524 88 94

 


Aktualności

Powiązane artykuły