prezentacja_13_14

prezentacja_13_14Regulamin Konkursu „NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCE W POWIECIE GOŁDAPSKIM – GOŁDAP DLA EUROPY”

Art. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny dotyczący tematu „Najpiękniejsze miejsce w powiecie gołdapskim – Gołdap dla Europy” – zwany dalej Konkursem.

2. Konkurs jest współfinansowany przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej „Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct” w latach 2013-2017”.

3. Organizatorzy konkursu:

– Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko

– Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

4. Biuro konkursu: Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olecko, 19-400 Olecko, ul. Kolejowa 31 pok. 2, Tel / fax 87 621-05-83, e-mail: europedirect-olecko@europedirect-olecko.pl, www.europedirect-olecko.pl

5. Konkurs jest organizowany na terenie powiatu gołdapskiego.

 

Art. 2 TEMATYKA I CELE KONKURSU

1. Tematem konkursu jest przedstawienie w formie fotografii ciekawych i urokliwych miejsc znajdujących się na terenie powiatu gołdapskiego.

2. Praca zgłoszona do konkursu musi odnosić się do tematyki konkursu widzianej oczami uczestników konkursu.

3. Celem konkursu jest:

 wzmocnienie u obywateli europejskich poczucia przynależności do Unii Europejskiej, w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego;

 poprawa rozumienia przez obywateli europejskich historii Europy i procesu budowania Unii, a także ich wspólnego, a jednocześnie różnorodnego dziedzictwa kulturowego;

 rozwijanie tożsamości europejskiej.

 

Art. 3 HARMONOGRAM KONKURSU

Prace należy nadsyłać od 25 marca 2014 r. do 25 kwietnia 2014 r. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 28 kwietnia 2014 r. Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano na dzień 30 kwietnia 2014 r. w Gołdapi.

Art. 4. UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie mogą wziąć uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu gołdapskiego oraz osoby dorosłe – powyżej 18 roku życia – mieszkańcy powiatu gołdapskiego.

2. Konkurs przebiega w podziale na dwie kategorie:

 

I kategoria: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

II kategoria: osoby dorosłe.

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy organizatorów i/lub członkowie ich rodzin.

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy.

6. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz ze zgodą rodziców/opiekunów prawnych na udział konkursie. Prace zgłoszone bez wymaganych dokumentów zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

 

Art. 5 PRACE KONKURSOWE

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii pod hasłem „Najpiękniejsze miejsce w powiecie gołdapskim – Gołdap dla Europy”.

2. Praca może zostać wykonana przy pomocy różnych urządzeń elektronicznych (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kamera itp).

3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

4. WYMOGI dotyczące prac są następujące: dłuższy bok pracy powinien mieć około 2500-3000 px; format: 21×15 cm, rozdzielczość pracy 300 dpi

5. Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie prace, które nie były wcześniej publikowane, nagradzane, czy też wyróżniane w innych konkursach.

6. Praca nie może zawierać treści nieautoryzowanych, fałszywych, wprowadzających w błąd, podżegających do nienawiści, niestosownych, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, skandalizujących, podburzających czy pornograficznych ani też treści stanowiących naruszenie prawa, nadużycie czy profanację.

7. Praca nie może zawierać materiałów, które mogłyby stanowić przestępstwo lub zachęcać do zachowań, które mogłyby zostać uznane za przestępstwo, skutkować odpowiedzialnością cywilną lub w jakikolwiek inny sposób naruszać prawo.

8. Praca nie może naruszać praw autorskich, znaków towarowych, praw umownych ani żadnych innych praw własności intelektualnej fizycznych i prawnych osób trzecich lub innych podmiotów, ani też nie może naruszać prawa do ochrony prywatności jakiejkolwiek osoby lub prawa do kontroli wykorzystania wizerunku osoby powszechnie znanej.

 

Art.6 PRZEBIEG KONKURSU

I ETAP – ZGŁASZANIE PRAC

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest wykonanie pracy nawiązującej do tematyki konkursu.

2. Prace na Konkurs zgłaszane są wyłącznie drogą elektroniczną na adres europedirect-olecko@europedirect-olecko.pl, w formie załączników do listu elektronicznego, w terminie od dnia 25.03.2014 r. roku do dnia 25.04.2014 r. włącznie. Prace nie nadesłane w wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w Konkursie.

3. Każda praca musi być opisana w załączonej karcie zgłoszenia, stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.

4. Każdy uczestnik konkursu na mocy karty zgłoszenia bezpłatnie, nieodwołalnie i niezależnie od żadnych warunków, bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia, bez żadnych ograniczeń, w tym czasowych, terytorialnych i ilościowych przenosi na organizatorów autorskie prawa majątkowe do wykorzystania nadesłanych prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatora.

5. Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w działaniach marketingowych związanych z konkursem oraz wykorzystanie swojego nazwiska i wizerunku w celach reklamowych,

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

 

promocyjnych i marketingowych bez dodatkowego wynagrodzenia.

6. Zgłaszając pracę uczestnicy potwierdzają, że wszystkie osoby obecne na fotografii wyraziły zgodę na ich przedstawienie w taki sposób; wszelkie kostiumy, rekwizyty i inne wykorzystane przedmioty muszą być wypożyczone lub użyczone za zgodą właściciela; należy również uzyskać wszelkie koniecznie zezwolenia.

7. Przesłane prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

8. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia pracy z konkursu, jeśli:

a) treści będą naruszały zapisy Art. 5 pkt. 6, 7, 8.

b) treści będą niezgodne z dobrymi obyczajami; nawiązywały do faszyzmu, rasizmu; treść będzie naruszała dobra i godność osób trzecich,

c) nastąpi próba oszustwa w zgłaszaniu prac, bądź też dojdzie do innego naruszenia regulaminu i warunków uczestnictwa.

 

II ETAP – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I PRZEKAZANIE NAGRÓD

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 kwietnia 2014 r.

2. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów, na podstawie kryterium zgodności z tematyką konkursu, pomysłowości autorów, przejrzystości i estetyki pracy.

3. Decyzje komisji konkursowej są wiążące i ostateczne.

4. Wyniki konkursu i nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów oraz w publikacjach wydawanych przez organizatorów.

5. Nagrody zostaną wręczone w dniu 30 kwietnia 2014 r. w Gołdapi.

 

Art.7 NAGRODY

1. Organizator przewiduje nagrody w postaci aparatów fotograficznych dla autorów zwycięskich prac w każdej z kategorii wiekowych.

2. Nie ma możliwości zamiany nagród na inne lub ich równowartość pieniężną.

3. Organizatorzy zastrzegają możliwość wyróżnienia dodatkowych prac w przypadku wysokiego poziomu prac konkursowych.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość innego podziału nagród.

5. Uczestnicy konkursu, którym przyznane zostaną nagrody, zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną.

6. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży związanych z ewentualnym przyjazdem do miejsca wręczenia nagród.

 

Art. 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Zgłoszenie prac w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestników Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane i przetwarzane przez Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania Uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych edycjach Konkursu i badań ankietowych Organizatora Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem decyduje organizator. Żadne odwołania nie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

 

zostaną uwzględnione.

4. Zgłoszenie prac w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

5. Decyzje organizatora są ostateczne i nieodwołalne.

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

8. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronach: www.europedirect-olsztyn.pl www.europedirect-olecko.pl i www.wmirol.org.pl

9. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za legalność prac poszczególnych autorów dotyczącą praw autorskich zgłaszanych.

 


Aktualności

Powiązane artykuły