Komunikat

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Litwy i możliwością jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gołdapi wydał 31 stycznia rozporządzenie ustalające obszar Powiatu Gołdapskiego jako teren zagrożony wystąpieniem ASF.

Rozporządzenie nr 1/2014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi
z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Litwy i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.)
zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń obejmujący obszar powiatu gołdapskiego.
§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje się:
1. prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;
2. wprowadzania do gospodarstwa utrzymującego świnie:
a. dzików padłych,
b. dzików odstrzelonych, ich tusz, mięsa lub produktów mięsnych nie poddanych obróbce cieplnej przeprowadzonej w temperaturze co najmniej 80°C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa lub produktu,
c. ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików,
d. produktów, surowców i innych przedmiotów, w tym wyposażenia myśliwskiego oraz broni, które mogą spowodować szerzenie się wirusa afrykańskiego pomoru świń.
§ 3. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się:
1. wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie oraz ich stałe utrzymywanie w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
2. trzymanie świń w zamknięciu w pomieszczeniach gospodarskich;
3. bieżące poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń;
4. zaopatrywanie, z zastrzeżeniem § 5, wszystkich przemieszczanych świń w świadectwo zdrowia wystawiane przez organ Inspekcji Weterynaryjnej lub wyznaczonego przez ten organ urzędowego lekarza weterynarii na podstawie art. 16 lub 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 Nr 112, poz. 744, z późn. zm.), które zawiera co najmniej:
a. nazwę organu wydającego świadectwo,
b. numer świadectwa,
c. liczbę świń,
d. numery identyfikacyjne świń,
e. pochodzenie świń,
f. miejsce przeznaczenia świń,
g. środek transportu świń i jego numer rejestracyjny,
h. poświadczenie o spełnianiu wymagań zdrowotnych dotyczących świń ustalonych w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
i. informację o występowaniu choroby Aujeszky’ego w stadzie pochodzenia świń,
j. datę, pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii;
5. skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących.
§ 4. Na obszarze wskazanym w § 1:
1. każdego odstrzelonego dzika niezwłocznie dostarcza się wraz z patrochami i narogami do położonego na obszarze wskazanym w § 1:
a. punktu skupu dziczyzny lub zakładu przetwórstwa dziczyzny lub
b. innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i skóry dzików;
2. tusze oraz skóry odstrzelonych dzików mogą być przemieszczone z punktów i zakładów, o których mowa w pkt 1 wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń;
3. padłe świnie mogą być wywożone do zakładów utylizacyjnych po wcześniejszym zgłoszeniu padnięć świń do powiatowego lekarza weterynarii;
4. podmiot, któremu dostarczono odstrzelone dziki jest zobowiązany do zbierania i zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym patrochów i narogów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1—33);
5. powiatowy lekarz weterynarii pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń w przypadku:
a. zgłoszeń padłych świń przy przekroczeniu odsetka padnięć w stadzie powyżej: prosięta – 20%, warchlaki – 10%, tuczniki – 5%;
b. każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do punktu skupu dziczyzny lub zakładów, o których mowa w § 4 pkt 1;
c. każdego padłego dzika;
6. wszystkie osoby mające kontakt z dzikami, ich tuszami, skórami lub mięsem oraz produktami mięsnymi niepoddanymi obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 80°C, którą należy uzyskać wewnątrz mięsa lub produktu, muszą przed wejściem do pomieszczeń gospodarskich, w których utrzymywane są świnie stosować odpowiednie środki higieny, w tym co najmniej:
a. stosowanie dezynfekcji obuwia poprzez wejście na maty dezynfekcyjne, nasączone odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym w stężeniu zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
b. stosowanie dezynfekcji rąk środkami dezynfekcyjnymi,
c. dokonywanie zmiany odzieży mającej kontakt z dzikami, ich tuszami, skórami lub mięsem oraz produktami mięsnymi niepoddanymi obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 80°C, którą należy uzyskać wewnątrz mięsa lub produktu oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików;
7. w punktach skupu dziczyzny i zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1, tusze dzików i skóry przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt;
8. tusze dzików przechowywane w zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b, mogą być przeznaczone wyłącznie do produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
§ 5. Świadectwa zdrowia, o których mowa w § 3 pkt 4, nie wystawia się w przypadku, gdy jest ono wymagane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky’ego u świń (Dz. U. z 2012 r. 1440, z późn. zm.).
§ 6. Na obszarze wskazanym w § 1 obowiązuje zakaz uboju świń na użytek własny w gospodarstwie, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz.1370).
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Stanisław Karkosiński
Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Gołdap


Aktualności

Powiązane artykuły