Abolicja składkowa dla przedsiębiorców

Niżej zamieszczamy informację prasową na temat „Abolicji składkowej dla przedsiębiorców” nadesłanej nam przez rzecznika ZUS w Olsztynie.

Zakład nie umarza zaległości za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. z urzędu. Płatnicy winni złożyć wniosek do ZUS.

Abolicja składkowa dla przedsiębiorców

 

 

15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie abolicja dla przedsiębiorców, uchwalona ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551).

Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

 

KTO JEST UPRAWNIONY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU?

Osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej.

Spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

 

JAKIE NALEŻNOŚCI PODLEGAJĄCE UMORZENIU?

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom

z tytułu prowadzonej działalności,

Składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne,

odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu,

opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu.

 

 

JAKIE SA WARUNKI UMORZENIA NALEŻNOŚCI?

nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r.

bądź też spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym

z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty.

 

TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy wyda decyzję o:

podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,

wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.,

przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią

będą mogły złożyć taki wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy.

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

W przypadku osób nie prowadzących pozarolniczej działalności w dniu

1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedynym dokumentem będzie poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności, dostępny na stronie www.zus.pl

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie, dokumentami składanymi przez dłużnika będą:

poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności,

wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de

minimis” (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony:

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=8387) lub

wypełniony „Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę –

w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

(formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf,

oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej (druk oświadczenia jest dostępny w jednostkach ZUS oraz na stronie: www.zus.pl),

zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis.

W stosunku do tej grupy płatników postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej warunki umorzenia zostanie zawieszone do dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej.

 

DODATKOWE UDOGODNIENIA DLA PŁATNIKÓW

Wnioski w sprawie umorzenia należności dostępne są:

na stronie www.zus.pl,

na Sali Obsługi Klientów w każdej jednostce ZUS (wykaz jednostek oraz ich adresów

i numerów telefonów znajduje się na stronie www.zus.pl).

 

ZUS przygotował także szczegółowe ulotki informacyjne w dwóch wersjach:

dla osób prowadzących działalność w dniu 1 września 2012 r. lub w dniu złożenia wniosku

o umorzenie;

dla osób, które przed 1 września 2012 r. zakończyły prowadzenie działalności.

 

Wnioski o umorzenie będą przyjmowane przez placówki ZUS od 15 stycznia br.


Aktualności

Powiązane artykuły