Konkurs marszałka

logo_warmia_mazury
logo_warmia_mazuryZarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2012 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących zakresach:

 1. edukacji i promocji zdrowia publicznego
 2. rozwoju kultury fizycznej
 3. integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 4. kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
 5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 6. rozwoju turystyki
 7. aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
 8. pomocy społecznej
 9. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
 10. rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
 11. integracji środowisk kombatanckich
Oferty należy składać do dnia 16 stycznia 2012 r.
Informacji udziela Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
tel. 89 512 58 75, 89 512 58 80.
Szczegóły pod linkiem:
http://bip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/417/1775/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_wykonanie_zadan_Samorzadu_Wojewodztwa_w_roku_2012_r__przez_organizacje_pozarzadowe_oraz_podmioty_wymienione_w_art__3_ust__3_ustawy_o_dzialalnosci_pozytku_publicznego_i_o_wolontariacie/

Powiązane artykuły