Dlaczego drogo?

Pełna po brzegi była sala nr 1 w Urzędzie Miejskim 14 listopada. Spotkanie zwołane z inicjatywy burmistrza Marka Mirosa i przewodniczącego Rady Miejskiej Wojciech Hołdyńskiego wyjaśnić miało przyczyny wysokich podwyżek stawek za ogrzewanie, zaproponowanych przez PEC.

Po podłączeniu odbiorców ciepła do nowej, prywatnej ciepłowni, właścicielem której jest pan Stanisław Andrysiewicz, okazało się że istnieje różnica w wysokości stawek proponowanych przez niego w stosunku do stawek stosowanych przez PEC.

Burmistrz i prezes PEC Mirosław Pawelski w trakcie dyskusji wyjaśniali, jakie są powody nagłego wzrostu cen. Według nich najbardziej istotny wpływ na wysokość stawek miał wzrost cen paliw w ciągu ostatnich miesięcy. Przedstawione zostały też plany dotyczące terminów podłączeń poszczególnych kotłowni do nowej, prywatnej ciepłowni, co w przyszłości spowodować ma obniżenie kosztów.

Poniżej tabele  przygotowane przez prezesa PEC a zaprezentowane w trakcie spotkania.

 

W trakcie ożywionej dyskusji padło wiele pytań, na które odpowiedzi udzielano na bieżąco. Publikujemy te, zadane przez  przewodniczącego Rady Osiedla nr III – Józefa Kiszkorno, zgłoszone w formie pisemnej,  na które burmistrz Miros zobowiązał się odpowiedzieć w terminie późniejszym.

 

Pan Wojciech Hołdyński Przewodniczący Rady Miejskiej
Pan Aleksander Marek Miros Burmistrz Gołdapi

Sprawa dotyczy: podwyżki ciepła zarządzonej od 15.10.2011 r.

Zakres podwyżki ciepła zarządzony przez PEC wzbudził wiele kontrowersji, pytań i wątpliwości na terenie Osiedla.

Zwołane na dzień dzisiejszy zebranie wspólników spółki PEC winno dać odpowiedź w zakresie:

– bilansu zysków i strat, za okres funkcjonowania,

– kosztów, które uzasadniały 30% podwyżkę ciepła od 15.10.br.

– perspektyw obniżki ciepła dla części odbiorców, którzy zostaną podłączeni do ciepłowni Pana Andrysiewicza.

 

Mając na uwadze trudną sytuacje materialną mieszkańców Gołdapi (odbiegającą daleko od uposażenia zarządzających podwyżkę)Rada Osiedla wnioskuje o:

1. Pilne podjęcie działań przez Radę Miejska i Burmistrza w przedmiocie obniżenia zarządzonej 30% podwyżki ciepła do ≈ 18%

2/ Przeprowadzenie kontroli PEC za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej która dokona kontroli sprawozdania Burmistrza obejmującego działalność PEC w tym przeprowadzi kontrolę bilansu zysków i strat,

UZASADNIENIE:

Panie Burmistrzu to nie jest do końca tak, że „komu się nie podoba mieć za dostawcę ciepła PEC- to może sobie się odłączyć”. Należało dodać, że w takiej sytuacji Gmina zwraca % ułamek wkładu jaki posiadał odbiorca ciepła ( jako udziałowiec spółki) w postaci wniesionego aportem mienia komunalnego do spółki PEC.

Niewątpliwie nie wszystkie zagadnienia związane z podwyżką ciepła zostały Panom przedstawione w piśmie Rady Osiedla. Jego publikacja spowodowała dalszy szereg pytań i wątpliwości, które z uwagi na wagę problemu uważamy za zasadne podnieść, na które odbiorcy ciepła powinni znać odpowiedź:

1. Dlaczego PEC w kalkulacji ciepła uzasadniającego 30% podwyżkę , sporządzonej na potrzeby radnych nie ujął tak istotnego czynnika, jakim jest wartość odzysku ciepła, od odbiorców?, którą to z mocy prawa ma obowiązek przedstawiać każdego roku dla Prezesa URE na druku URC-1;

2. Jak to możliwe by w PEC były zaległości i doprowadzenie do sytuacji że za olej opałowy płaci on drożej od odbiorcy indywidualnego przy równoczesnym tak dużym zdzierstwie ceny za ciepło? Gdzie idą pieniądze?

3. Biuro Prawne Gminy, winno przedstawić odbiorcom ciepła informacje w zakresie:

a) Ile odbiorców ciepła zalega aktualnie z płatnościami i na jaką kwotę?

b) Ile pozwów zostało skierowanych do Sądu poprzez biuro prawne gminy o ściągnięcie zaległości i na jaka kwotę?

c) Ile spraw jest w toku, ile wygrano/przegrano?

d) Ile pieniędzy odzyskano a ile nadal jest niezapłacone?

e) Jaka jest ściągalność zaległości?

f) Jakie formy działań podejmuje PEC dla odzysku należności.

4. Czy w ocenie Panów rozwiązanie PGK i M i utworzenie spółek z o.o. z 100% wkładem gminy w postaci mienia komunalnego zwiększyło lepsze gospodarowanie zasobami gminnymi przez co obniżone zostały koszty a zwiększyła dochodowość budżetu gminy- co stanowiło zasadniczy cel rozwiązania PGKiM?.

5. Na chwilę obecną nie ma informacji od skarbnika Gminy odnośnie obciążenie budżetu gminy w okresie funkcjonowania PGKiM oraz funkcjonowania 3 spółek, a taka informacja powinna być udzielona samorządowi gminy.

 

Zyski PEC-u z odzysku ciepła to nie są małe kwoty, stąd w świetle art. 45 a ustawy prawo energetyczne cyt. „wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych kosztów przez odbiorców ciepła” odzysk ciepła powinien być skalkulowany w kosztach wyliczenia ceny 1 GJ

Posłużę się przykładem zysku PEC-u z odzysku ciepła tylko z 1 bloku mieszkalnego, z ul. Lwowskiej 2, który daje wyobrażenie o wysokości dochodów PEC z ogólnego odzysku ciepła.

W sytuacji tej Wspólnoty z nowym blokiem mieszkalnym, posiadającym pełne ocieplenie, oszczędną ultradźwiękową instalację ciepłowniczą (niestety nie mierzącą strumienia ciepła powracającego)- naliczenie w 2009r. dodatkowej dopłaty średnio: 1500zł/na rodzinę w czasie gdy cena oleju spadła w stosunku do pobieranych zaliczek 3,60zł za litr oleju,. Natomiast w 2010r obciążenie dodatkowo kwotą 20 448,11zł za rzekome ubytki ciepła (w sytuacji mieszkańców, którzy pomni dopłat z 2009r., dodatkowo ocieplili wewnętrzne węzły cieplne, ograniczyli ogrzewanie do 1 kaloryfera w mieszkaniu), dopłat za ciepło, które w rzeczywistości w większości jako odzysk powróciło niewykorzystane do PEC-u , za które już zapłacono w formie zaliczek- jest zdzierstwem nie do zaakceptowania.

Obecna 30% podwyżka ciepła na tle innych podwyżek w regionie jest ewenementem. Prezes URE zawetował już 18% podwyżkę cen za energie elektryczną, zgłoszona przez 6 firm energetycznych, stąd od stycznia skala podwyżek ceny za energię elektryczną wzrośnie „tylko” od 8,39% do 17,86%.

W tym kontekście nasuwa się pytanie: skąd tak duża podwyżka ciepła w PEC? Odpowiedź jest prosta: dlatego, że brakuje tam pieniędzy pomimo, że płacimy za ciepło najdrożej w regionie a to nasuwa podejrzenie niegospodarności. Czy tak jest w istocie? Odpowiedzmy sobie na pytanie sami biorąc pod uwagę, fakty, że:

1. Gmina dofinansowuje PEC od chwili funkcjonowania dotacjami;

2. PEC zalega z opłatami dla SETON Ełk, informacja źródłowa wskazuje, że zamiast płacić 3,80zł za litr oleju w ubiegłym tygodniu (jako odbiorca większych ilości), dla PEC olej kosztował 3,90zł/ 1 litr, co oznacza, że kosztował drożej od odbiorcy indywidualnego, który za litr „ekotermu” płacił: 3,85zł za litr.

3. Na dzień 12.11.br PEC zalegał z opłatami dla GOMAR Gołdap od lipca br. na kwotę 72 tys. zł. Z danych uzyskanych od Pana Godlewskiego wynika, że z tej kwoty w listopadzie miało być uregulowane 20 tys. zł.

Być może część odbiorców po prostu nie stać na wysokie opłaty, dlatego nie wszyscy płacą za ciepło?, a PEC aby funkcjonować musi albo uzyskiwać dotacje do ponoszonych kosztów zakupu oleju z Urzędu Gminy albo alternatywnie windować ceny w górę tak aby płacący za ciepło regulowali deficyt za nie płacących? Na to pytanie niewątpliwie powinniśmy uzyskać odpowiedź.

Szanowni Państwo!

Z mocy prawa Burmistrz jako organ reprezentujący gminę ma prawo kontrolować spółki a Rada Miejska za pośrednictwem swojej Komisji Rewizyjnej ma uprawnienia do kontrolowania Urzędu Burmistrza jako głównego udziałowca spółek.

Komisja Rewizyjna ma prawo przeanalizować przedłożone przez Burmistrza Sprawozdanie obejmujące rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu oraz rachunku strat i zysków za rok obrotowy, podział zysków lub pokrycie strat.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rada Miejska może podjąć uchwałę obligującą Burmistrza do wystąpienia do Zarządu Spółki o obniżenia ceny ciepła do określonego poziomu.

W przypadku gdy obiektywne koszty w stosunku do ceny stanowią bilans ujemny-Rada powinna znaleźć środki w budżecie na zrównoważenie bilansu.

W sytuacji naszej gminy, gdzie przewodniczący komisji rewizyjnej jest pracownik spółki komunalnej podległej pod Urząd Burmistrza to taka komisja rewizyjna w świetle KPA nie może kontrolować przełożonego.

Osoba pracująca w spółce komunalnej może być co najwyżej członkiem Komisji Rewizyjnej i to wykluczonym z ewentualnej kontroli Urzędu. Burmistrza. Pan Dzienis nawet będąc wyłączony z kontroli Urzędu Burmistrza jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może wpływać na zachowania pozostałych członków komisji, co w sposób naturalny wyklucza pełnienie przez niego funkcji jaką sprawuje.

Wykładnię Orzecznictwo prawnego dot. kontroli spółek komunalnych przez Radę Miejską przekazałem na zebraniu Pani Woźniak oraz Panu Przewodniczącemu.

Szanowni Państwo!

W ocenie Rady Osiedla po rozwiązaniu PGKiM i utworzeniu spółek z o.o. dla mieszkańców Gołdapi żyje się drastycznie gorzej. Na nasze barki spadł całkowity koszt ich utrzymania i funkcjonowania.

Zamiast kosztów 1 administracji PGKiM utrzymujemy 3 administracje, zamiast poborów 1 dyrektora łożymy pieniądze na pobory 3 prezesów, które są wyższe od diet poselskich a porównywalne z poborami Prezydenta RP.

Proszę Państwa w/g jawnych oświadczeń majątkowych BIP ogłoszonych w internecie za 2010r.:

– Pan Pawelski zarabiał miesięcznie w PEC: 8531,25zł/ m-c + z tytułu innego zatrudnienia otrzymywał: 1469,22 + jako specjalista bhp: 2847,39=12 847,86zł/1 m-c;

– Pan Cherek: jako Prezes PWiK : miał 11 524,36/m-c (nie jest podane czy netto, czy brutto);

– Pan Modzalewski jako Prezes ADM był „pikusiem” w stosunku do w/w, bo do czerwca br. zarabiał tylko 6100netto „na rękę”.

Jeżeli do tego dodamy wcale nie małe dochody włodarzy gminy np. z etatu Pan Burmistrz otrzymywał w 2010r.: 15 293,52/m-c, Z-ca: 10 778,14zł , skarbnik: 10493,50 + 4149,50 z emerytury, plus wynagrodzenie pozostałej administracji to mamy odpowiedź dlaczego Pan Burmistrz z Panem Pawelskim zarządzając 30% podwyżkę ciepła uważają, że nie jest ona za wysoka. Niestety aby utrzymać „prezydenckie” pobory prezesów spółek i Burmistrza płacimy najdrożej w regionie za czynsz, wodę a teraz ciepło.

Jest wątpliwe aby Pan Burmistrz ze względu na trudną sytuację finansową gminy zgodził się (tak jak w budżetówce) zawiesić na 3 lata podwyżki w administracji gminy, co mogłoby dać „lekki oddech” odbiorcom ciepła;

Sytuacja byłaby bardziej klarowna i obiektywna w przedmiocie 30% podwyżki ciepła, gdyby Pan Burmistrz z Przewodniczącym Rady Miejskiej zgodzili się na powołanie ekspertów z zewnątrz do zbadania zasadności podwyżki w tak dużej skali, co byłoby w interesie nie tylko odbiorców ciepła ale wszystkich udziałowców PEC i Zarządu Spółki. W tym względzie decyzja należy do Pana Burmistrza jako głównego udziałowca PEC.

 


Aktualności

Powiązane artykuły

7 komentarzy do “Dlaczego drogo?

 1. Ja

  Wysokie płace prezesów spółek gminnych, bardzo wysokie… . A nauczycieli trzeba zwalniać.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 2. p.

  Tak, wysokie, choć nie tak wysokie jak podaje pan Kiszkorno, który nie ma ,jak widać o tym pojęcia. Podaje kwotę wynikającą ze średniej tego co wyczytał w oświadczeniach majątkowych. Nie wziął pod uwagę (brak wiedzy!!!), że niektórym akurat w tym roku przypadła jubileuszówka, że jest też tzw „13” i że ktoś miał np, jakąś jednorazową nagrodę. Ale generalnie – fakt, nawet z poprawkami po niewydarzonych danych pana Kiszkorno – prezesi zarabiają ZBYT DUŻO.

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. "Brak wiedzy", "niewydarzone dane"

   W tym przypadku kompletna pomyłka. To piszącemu brakuje wiedzy. Nic nie stało na przeszkodzie aby w oswiadczeniu majątkowym ująć, że w dochód weszła np „jubileuszówka”. Mówienie o „13” to już kompletny nonsens, poniewaz w spółkach komunalnych, funkcjonujacych w oparciu o ustawę Kodeks spółek Handlowych oraz ustawę O swobodzie działalnosci gospodarczej takowe nie należą się.

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...
 3. Aśka

  Do P.
  Płace prezesów są bardzo wysokie. Mogę zrozumieć wysokie pobory burmistrza, ale nie prezesów gołdapskich spółek. Sytuacja gminy jest nieciekawa. Dlaczego mamy oszczędzać na oświacie? Oszczędzajmy wszyscy… .

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 4. zarabiają prawie jak prezydent !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!śmiech na sali

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 5. Ryszard

  Jeżeli prezes spółki działa tak, że firma przynosi zyski, zgadzam się na wysokie zarobki. Z tego co słyszałem na spotkaniu PEC ma same straty. Czy te mega wysokie zarobki to nagroda za bycie prezesem?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
 6. Aj waj

  Nie nagroda ale bardzo wysoka kara za 1 stopień zasilania alternatywnym opałem:) Czy ktoś mi w końcu odpowie :”To shiba chyba pękła na otwartym zebraniu, ci to mozie jus psisedl dziadek mruz i ogziewanie nic nie dalo”?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...