Posiedzenie Zarządu Powiatu

W programie obrad XXVIII (28) posiedzenia Zarządu Powiatu w Gołdapi, które będzie miało miejsce 19 października o godz. 12 00 m.in:
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi w sprawie zarezerwowania środków finansowych na spłatę raty zadłużenia w BRE Banku Hipotecznym w Warszawie, za październik 2011 r. w kwocie 60 000 zł, zgodnie z poręczeniem udzielonym przez Radę Powiatu w Gołdapi;
Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi dotycząca założeń ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zwiększenia planu finansowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gołdapi
– na zakup oleju opałowego;
– na zakup żywności
Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
– zatwierdzenia i realizacji projektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołdapi pn. „Potrafię i rozumiem”
– zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gołdapskiego na lata 2011- 2021- referuje Skarbnik Powiatu,
– zmian budżetu powiatu na rok 2011- referuje Skarbnik Powiatu.
Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawach:
– zmian budżetu powiatu na rok 2011;
– przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Gołdapskiego za III kwartały 2011 roku
Przyjęcie wstępnych danych do projektu budżetu powiatu na 2012 rok.
Analiza oświadczeń majątkowych.
Rozpatrzenie wniosku Głównego Specjalisty ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej w sprawie dokonania „Analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gołdapi wraz z oceną sprawozdań i wskazaniem działań naprawczych”.


Aktualności

Powiązane artykuły