Zarząd województwa dofinansował

Jak poinformował marszałek Jarosław Słoma: Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego na posiedzeniu w dniu 12 września podjął trzy uchwały dotyczące powiatu gołdapskiego.Przyznano dotację w wysokości 12 tysięcy zł na utworzenie przez powiat gołdapski Niebieskiego Pokoju – bezpiecznego miejsca przesłuchań dzieci będących świadkami lub ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej (przesłuchanie dziecka w przyjaznych warunkach dając im poczucie bezpieczeństwa ogranicza do minimum liczbę przesłuchań). Udzielona dotacja pozwoli na całkowite sfinansowanie tego zadania.

Wśród projektów zatwierdzonych przez zarząd do dofinansowania w ramach PO Kapitał Ludzki znalazł się projekt powiatu gołdapskiego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gołdapi „e-Belfer-przygotowanie nauczycieli ZSO w Gołdapi do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”. Wartość projektu to 100 tys. zł z tego postulowane dofinansowanie unijne – 85 tys. zł.

Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie przetargu na wykonanie, dostawę i montaż mebli w lokalu „IT” w Gołdapi w ramach projektu modernizacji i rozbudowy regionalnego systemu IT. Szacunkowa wartość zamówienia to 24 930 zł. Gmina Gołdap pokryje koszty w 15 proc., reszta czyli 85 proc. zostanie sfinansowana z pomocy unijnej będącej w dyspozycji zarządu województwa.


Aktualności

Powiązane artykuły