List do redakcji. Jak pozyskiwać fundusze unijne

Oto kolejne szkolenie, jak pozyskiwać fundusze unijne – to bardziej potrzebne niż rady nadzorcze! Może się nauczy ktoś z urzędu jak dobrze pisać wnioski? I co najważniejsze – jest tanie! Andrzej Tobolski

 

Program szkolenia

Dzień I

1. Od pomysłu do projektu – kwalifikowalność projektów, kategorie interwencji.

2. Projekt a wniosek o dofinansowanie.

3. Generator wniosków i centralny system informatyczny – warsztaty.

4. Koncepcja projektu – warsztaty.

4.1. Identyfikacja problemu.

4.2. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu.

4.3. Określenie celów i dobór wskaźników.

4.4. Kwalifikowalność uczestników, opis grupy docelowej.

4.4.1. Obowiązek zbierania i przetwarzania danych osobowych.

4.5. Zasada równych szans i jej konsekwencje dla przygotowania i realizacji projektu.

4.6. Opis zadań zaplanowanych w projekcie.

4.7. Zasada zrównoważonego rozwoju i jej konsekwencje dla przygotowania i realizacji projektu.

4.8. Wskaźniki w projekcie – rodzaje, dobór, monitorowanie.

4.9. Harmonogram realizacji – zasady przygotowania.

4.10. Kwalifikowalność wydatków.

4.11. Przygotowanie budżetu projektu, rodzaje kosztów (bezpośrednie, pośrednie).

5. Metody zarządzania projektem.

6. Zarządzanie projektem i personel projektu – warsztaty.

6.1. Zadania kierownika projektu.

6.2. Zadania personelu projektu.

6.3. Zespół projektowy a zarządzanie silosowe.

7. Kryteria oceny projektów.

 

Dzień II

1. Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu.

2. Przekazywania środków na rzecz beneficjenta – zasady.

3. Prowadzenie wyodrębnionej księgowości dla projektu.

4. Zamówienia udzielane w ramach projektów.

5. Zasada konkurencyjności (baza konkurencyjności).

6. Rozeznanie rynku w zamówieniach udzielanych w ramach projektów.

7. Procedura dla wydatków poniżej 20 000 zł.

8. Uproszczone metody rozliczania wydatków.

9. Zasady przygotowania sprawozdania z realizacji projektu i wniosku o płatność.

10. Rozliczanie projektów – postęp rzeczowy, finansowy, wskaźniki – warsztaty.

10.1. Dokumentowanie postępu rzeczowego.

10.2. Dokumenty potwierdzające wydatki.

10.3. Dokumentowanie poniesienia wydatków.

10.4. Dokumenty finansowe – opis potwierdzający związek poniesionych wydatków z projektem.

11. Kontrole projektów.

12. Trwałość projektu i jej monitorowanie.

13. Ewaluacja projektu – jej rodzaje, znaczenie dla beneficjenta i instytucji finansującej.

 

Dzień III

1. Perspektywa finansowa 2021-2027 – cele polityki spójności.

2. Akty prawne dotyczące polityki spójności na lata 2021-2027.

3. Dokumenty programujące wsparcie na lata 2021-2027 – w tym m.in. Umowa Partnerstwa, Krajowy Plan Odbudowy.

4. Instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy strukturalnych.

5. Rodzaje programów operacyjnych i dokumenty im pokrewne.

5.1. Możliwości współfinansowania projektów z  krajowych programów operacyjnych – obszary
wsparcia.

5.2. Możliwości współfinansowania projektów z regionalnych programów operacyjnych – obszary wsparcia.

5.2.1. Instrumenty terytorialne.

6. Dokumenty strategiczne na poziomie regionu i gminy niezbędne do aplikowania o fundusze unijne.

7. Pytania i odpowiedzi.

Zapisy:

Telefon: (89) 5 27 58 25

e-mail: pte@pteolsztyn.edu.pl

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1-go Maja 13 (piętro VII, pok. 706); 10-117 Olsztyn

Facebook

www.pteolsztyn.edu.pl


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “List do redakcji. Jak pozyskiwać fundusze unijne

  1. projekt

    Zwłaszcza zapoznanie się z tym zagadnieniem by się władzom Gołdapi przydało:
    „Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu.”