Współmałżonek ma długi, co z majątkiem wspólnym?

dlug

Do zaciągnięcia różnego rodzaju zobowiązań finansowych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim nie jest potrzebna zgoda drugiego współmałżonka. I tak też, mąż lub żona może zaciągnąć nie tylko bez zgody ale i bez wiedzy drugiej połowy na przykład bankowy kredyt, pozabankową pożyczkę, wykupić abonament telefoniczny. Może też prowadząc działalność gospodarczą zaciągać zobowiązania finansowe z nią związane a więc w szczególności dokonywać zakupów towarów i usług z odroczonym terminem zapłaty.

Wskutek takiego czy innego kredytowania się często powstają przeterminowane długi które z czasem kierowane są do egzekucji komorniczej. I często dopiero wtedy współmałżonek dowiaduje się o długach partnera / partnerki kiedy to przychodzi korespondencja od komornika lub też zjawia się on we własnej osobie w mieszkaniu małżonków w celu przeprowadzenia egzekucji z ruchomości będących wyposażeniem mieszkania.

W takich przypadkach nasuwa się pytanie, czy komornik może prowadzić egzekucję z majątku wspólnego w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli tylko jednego ze współmałżonków. Standardowa odpowiedź wielu prawników odnośnie pytania dotyczącego takiej sytuacji brzmi: nie, komornik nie może prowadzić egzekucji z majątku wspólnego – małżeńskiego lecz wyłącznie z majątku odrębnego dłużnika. I owszem, jest to prawda ale tylko do czasu… Jakoś rzadziej prawnicy wspominają o tym, że jeżeli egzekucja z majątku odrębnego dłużnika okaże się bezskuteczną, wówczas jego wierzyciel, ujmując kolokwialnie, może dobrać do majątku wspólnego małżeńskiego doprowadzając do sądowego przymusowego podziału tegoż majątku wspólnego: https://pamietnikwindykatora.pl/przymusowy-podzial-majatku-wspolnego-malzonkow/

Owym majątkiem wspólnym, najbardziej wartościowym składnikiem tegoż, zwykle jest wspólne mieszkanie lub dom. Jeżeli przykładowo żona nie wyraziła zgody na zaciągnięcie przez męża kredytu, to nieruchomość jest bezpieczna ponieważ do prowadzenia egzekucji z niej wymagane jest uzyskanie klauzuli wykonalności także przeciwko żonie, z ograniczeniem do majątku ustawowej wspólności majątkowej. To w opisanej sytuacji jest niemożliwe jednak jak już wcześniej wskazano, wobec bezskuteczności egzekucji przeciwko mężowi, sąd na wniosek wierzyciela dokona przymusowego podziału nieruchomości. Gdy tak się stanie, wierzyciel będzie mógł skierować egzekucję do części nieruchomości przypadłej jego dłużnikowi lub do środków zasądzonych przez sąd od żony dłużnika jeżeli podział nieruchomości nie będzie możliwy (dla zachowania walorów funkcjonalnych nieruchomości) i nieruchomość w całości zostanie przyznana jej z obowiązkiem spłacenia mężowi równowartości przypadającego jemu udziału.


Porady

Powiązane artykuły