List do redakcji. O kolei słów kilka

Jako mieszkanka Gołdapi i wieloletni samorządowiec jestem żywo zainteresowana rozwojem naszego miasta, gminy i powiatu oraz budowaniem dobrego wizerunku naszego lokalnego środowiska. Według mnie powrót kolei do naszego miasta byłby krokiem milowym w rozwoju naszego regionu. Dlatego z niedowierzaniem wysłuchałam retransmisji z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Gołdapi i tego co w tej sprawie powiedział Burmistrz T. Luto.

Wielokrotnie w wypowiedziach publicznych popierał tę inwestycję i, jak twierdził, zabiegał o jej realizację. Wypowiedź, jaka miała miejsce na sesji, totalnie temu zaprzecza i pokazuje rzeczywisty stosunek Burmistrza do rewitalizacji linii kolejowej 41.

Nigdy żaden z 9 samorządów zainteresowany modernizacją linii kolejowej 41 Ełk – Olecko-Gołdap nie zakładał pokrycia wkładu własnego ze swoich budżetów, bo nikt takich środków nie posiadał i nie posiada. Skąd zatem Pan Burmistrz operuje kwotą 20 mln zł jaką gmina Gołdap miałaby rzekomo dofinansować ten projekt, bo o takiej kwocie mówił na sesji?

Przypomnieć należy, że samorządy należące do Stowarzyszenia powiatów, miast i gmin ,,EGO Kraina bociana”, leżące wzdłuż linii 41, zabiegały od lat o przywrócenie transportu kolejowego.

17 sierpnia 2020 r. po udzieleniu przez samorządy gminne i powiatowe pełnomocnictwa liderowi projektu, Urząd Marszałkowski złożył wniosek dotyczący modernizacji tej linii do Programu Kolej+. Po stronie samorządów lokalnych należało zabezpieczyć 7,5% wkładu własnego, dlatego też w imieniu Zarządu Powiatu Gołdapskiego złożyłam wniosek na brakujące 7,5% do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 15 mln zł, która to zabezpieczyłaby wkład własny wszystkich dziewięciu samorządów (w tym Gminy Gołdap). W międzyczasie powołałam zespół roboczy samorządowców, który wybrał mnie, do reprezentowania interesów samorządów zainteresowanych linią 41 do szukania środków na wkład własny potrzebny do tej inwestycji. W skład zespołu weszli powiatowi, miejscy i gminni samorządowcy z powiatu ełckiego, oleckiego i gołdapskiego, oprócz przedstawiciela gminy Gołdap.

Z końcem listopada okazało się, że złożony przez Marszałka Województwa wniosek został zakwalifikowany do II etapu naboru w ramach programu Kolej+, natomiast wniosek o zabezpieczenie środków na wkład własny z RFIL-u nie uzyskał dofinansowania. Zatem trzeba było szukać dalej.

W międzyczasie Urząd Marszałkowski wystosował pisma wzywające samorządy lokalne do zadeklarowania swego wkładu do tego programu.

I z tego powodu 14 grudnia 2020 r. zorganizowałam spotkanie online zespołu roboczego samorządowców w celu szukania rozwiązania. Cała dyskusja odnosiła się do pisma Marszałka Województwa z dnia 3.12.2020 r., w którym Pan Marszałek prosił o zadeklarowanie konkretnych wartości środków, jakie mogą zagwarantować poszczególne samorządy na wkład własny.

15 stycznia 2021 r. skierowałam pismo do Ministra w Kancelarii Prezydenta, efektem czego Pan Minister Andrzej Dera zaprosił mnie i zainteresowanych na spotkanie, które odbyło się 29 stycznia 2021 r. Omówiono tam m.in. brak możliwości samorządów na sfinansowanie wkładu własnego.

26 stycznia 2021 r. poinformowałam Pana Marszałka Województwa, że w imieniu wszystkich zainteresowanych samorządów lokalnych, które wspierają powrót kolei, ale nie mają możliwości finansowych na wkład własny, nadal będę czyniła próby pozyskania środków zewnętrznych, które moglibyśmy przeznaczyć na ten cel.

3 lutego 2021 r. pismo do Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie napisałam z prośbą o możliwość aplikowania środków na wkład własny potrzebny do reaktywacji linii 41 w Programie Polska Wschodnia.

12 kwietnia 2021 r. w ramach zakończonych konsultacji programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027” samorząd województwa zgłosił do tego programu, jako inwestycję priorytetową – odbudowę linii kolejowej nr 41 na odcinku Gołdap – Olecko. Samorządy lokalne nie musiałyby partycypować w kosztach tej inwestycji.

25 maja 2021 r. na sesji Sejmiku Województwa potwierdzono, że wobec finansowej niewydolności samorządów projekt odbudowy linii kolejowej zgłoszono do Programu Polski Wschodniej, gdzie będzie ponad 500 mln euro na inwestycje kolejowe.

Czy linia kolejowa nr 41 znajdzie się w tym Programie zależy teraz od decyzji strony rządowej.

Bardzo szkodliwa jest według mnie wypowiedź Pana Burmistrza w kontekście decyzji, jakie zapadają obecnie w Warszawie odnośnie finansowania tego zadania z programu Polska Wschodnia, gdzie 85 % kosztów ma być pokryte ze środków unijnych, a 15 % przez Polskie Linie Kolejowe S.A.

Może to mieć dramatyczne skutki dla przyszłego rozwoju miasta i gminy, rynku pracy, wpływu na nasze środowisko i dla regionu.

Bardzo istotne jest to, że dzięki modernizacji linii kolejowej, będziemy mogli podróżować koleją i wozić nią towary, zabierając stopniowo TIRY z dróg, co wpłynie na czystość powietrza i środowiska.

Europa stawia na kolej. Polska stawia na kolej. I linia kolejowa 41 ma wielką przyszłość, której nie można zmarnować dla przyszłych pokoleń.

Marzanna Wardziejewska – Starosta Gołdapski

Gołdap 06.07.2021

Źródło zdjęcia: P. Tryk „Gołdap po kolei”


Aktualności

Powiązane artykuły