Oświadczenie dot. termomodernizacji UG w Baniach Mazurskich

Szanowni Państwo,
W związku z poruszeniem, jakie wywołały prace budowlane wykonywane w ramach realizowanego przez Gminę zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich” oświadcza się, co następuje.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż Gmina Banie Mazurskie przy realizacji zadań własnych, wynikających z Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – zawsze kieruje się dobrem Mieszkańców. Aby działania podejmowane przez samorząd owocowały zwiększeniem zadowolenia wśród społeczności, przedsięwzięcia podejmowane przez daną jednostkę samorządu terytorialnego powinny cechować: staranność, rzetelność oraz przede wszystkim legalność. Możemy Państwa zapewnić, że Urząd Gminy w Baniach Mazurskich, w swoich działaniach w sposób bezwzględny i bezkompromisowy stosuje się do wyżej wymienionych wartości.

Właśnie w ten sposób przystąpiono również do realizacji zadania związanego z przebudową siedziby naszego urzędu. Prace właściwe, polegające m.in. na wymianie pokrycia dachowego oraz dociepleniu budynku zostały rozpoczęte w oparciu o prawomocne pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Gołdapskiego, dlatego też z punktu widzenia naszego samorządu – Gmina dopełniła wszelkich formalności, by w sposób całkowicie zgodny z prawem przystąpić do wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Warto zaznaczyć również, że dokumentacja dotycząca przedsięwzięcia tego rozmiaru, jeszcze przez napoczęciem konkretnych prac przechodzi przez szereg innych podmiotów, czy organów, które to w żaden sposób nie zakwestionowały legalności zadania planowanego do realizacji przez Gminę.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie można zapoznać się z rejestrem zabytków, rejestrem zabytków archeologicznych oraz wojewódzką ewidencją zabytków. W żadnych z tych rejestrów nie znajdziecie Państwo Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich, dlatego też na chwilę obecną określanie tego budynku „zabytkiem” wydaje się być nadużyciem.

W dniu 07.05.2021 r. do tut. urzędu wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wpisu obiektu do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych, a na dzień 18.05.2021 r. planowane jest przeprowadzenie oględzin w tej sprawie.

W związku z tym, iż Gmina Banie Mazurskie nie zgadza się ze stanowiskiem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie – przewiduje się podjęcie stosownych kroków administracyjnych, bądź prawnych celem dowiedzenia swoich racji.

Z poważaniem,

Wójt Gminy

Łukasz Kuliś


Aktualności

Powiązane artykuły