Realizacja Tarczy Antykryzysowej w powiecie gołdapskim

Starosta gołdapski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gołdapi w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19 do 30.09.2020 r. udzielił pomocy przedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym w kwocie 7 420 960,65 zł na następujące formy wparcia:

I Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (statutowej) mikroprzedsiębiorcy oraz organizacji pozarządowej:

1) liczba wypłaconych pożyczek: 786;

2) kwota wypłaconych pożyczek: 3 920 010,00 zł.

II Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy:

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 120;

2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 731;

3) kwota wypłaconych dofinansowań: 2 888 640,93 zł.

III Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz kościelnych osób prawnych:

1) liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie: 3;

2) liczba zatrudnionych, na których udzielono dofinansowania: 11;

3) kwota wypłaconych dofinansowań: 30 169,72 zł.

IV Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników

1) liczba wypłaconych dofinansowań: 117;

2) kwota wypłaconych dofinansowań: 582 140,00 zł.

 


Aktualności

Powiązane artykuły