13 milionów zł na gospodarkę wodno-ściekową

Zarząd województwa ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie ze środków unijnych projektów służących rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowionych na terenie aglomeracji.

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,    przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.

Pieniądze mogą być przeznaczone na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz na budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi.

– To są bardzo potrzebne inwestycje – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Ich realizacja oznacza więcej oczyszczonych ścieków i lepszą jakość wody.

W tym konkursie do rozdysponowania jest blisko 13 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa).

Wnioski można składać od 1 grudnia do 28 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl


Aktualności

Powiązane artykuły