Wsparcie dla inicjatyw młodzieżowych

Zarząd województwa zdecydował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych samorządu województwa dotyczących realizacji programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim przez organizacje pozarządowe.

W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej: „organizacjami pozarządowymi” prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniami, o których realizację składają oferty.

Zadania wybrane do realizacji mogą być wykonywane przez organizacje pozarządowe w ramach działalności odpłatnej lub nieodpłatnej pożytku publicznego.

Zadanie obejmuje realizację trzech zadań szczegółowych:

– Lokalny system wspierania inicjatyw młodzieżowych (maksymalna kwota dotacji 10 tys. zł);

– Działamy w naszej społeczności lokalnej (maksymalna kwota dotacji 4 tys. zł);

– Uczymy się od siebie nawzajem – wizyty studyjne grup młodzieżowych (maksymalna kwota dotacji 3 tys. zł).

Środki na zlecenie realizacji zadania w wysokości 90 tys. zł pochodzą z budżetu województwa.

Oferty można składać do 6 kwietnia.

Szczegółowe informacje o konkursie będą wkrótce dostępne na stronie https://bip.warmia.mazury.pl/ w zakładce „Informacje, konkursy, ogłoszenia”.


Aktualności

Powiązane artykuły