Informacja o uzyskaniu dofinansowania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gołdapi informuje, że w dniu 16.03.2018 r. wpłynęła informacja o uzyskaniu dofinansowania projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gołdap”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.3.

 

 

 

 

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Typ projektów 2.3.1. Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM (konkurs nr POIiŚ.2.3/3/2016).

 

Projekt obejmuje modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Gołdapi w zakresie gospodarki osadowej.

 

Zakres modernizacji zawierać będzie:

–          remont pompowni osadu przy Otwartej Komorze Fermentacyjnej;

–          remont istniejącego OKF polegający na: wymianie i przebudowie przewodów technologicznych, montażu automatycznych zaworów spustowych wód nadosadowych i skierowanie ich do zbiornika retencyjnego lub rurociągów ścieków surowych z przebudową OKF na komorę tlenowej stabilizacji osadu;

–          remont i dostosowanie jednego z istniejących zbiorników do tlenowej stabilizacji osadów lub jako zagęszczacza osadów ustabilizowanych;

–          przebudowę użytkowanych poletek osadowych,

–          przebudowę urządzeń do mechanicznego odwadniania osadów z zastosowaniem odwadniającej prasy ślimakowej lub ślimakowo-talerzowej;

–          wykonanie instalacji wapnowania (zasobnik wapna o poj. ok. 20 ton, mieszacz osadów, przenośniki wapna i osadów);

–          wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarno-technologicznych;

–          wykonanie składowiska osadów z zadaszeniem;

–          zakup koparko ładowarki do przeładunku osadów;

–          zakup ciągnika rolniczego i rozrzutnika do osadów;

–          przebudowę dróg dojazdowych i placów;

–          budowę układu ogrzewania budynku stacji mechanicznego odwadniania osadów i budynku socjalnego z wykorzystaniem zbiornika komory tlenowej stabilizacji osadu jako źródła ciepła.

Działania związane z modernizacją gospodarki osadowej oczyszczalni mają na celu otrzymanie ostatecznego produktu, który po uzyskaniu tzw. certyfikatu nawozowego przestałby być odpadem o znacznie utrudnionych możliwościach wykorzystania, podlegającym ustawie o odpadach, stałby się natomiast produktem podlegającym ustawie o nawożeniu.

Ponadto projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Bagienna, Okrzei, Cmentarna, a także przebudowę zestawu hydroforowego Stacji Uzdatniania Wody Gołdap.

Rozpoczęcie robót budowanych planowane jest na III kwartał 2018 r., natomiast całkowite zakończenie projektu – na 31.12.2019 r.

Planowana wartość całkowita projektu wynosi 8 366 606,43 zł netto, z czego wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wyniesie 5 333 711,59 zł.


Aktualności

Powiązane artykuły