Będą zmiany w zasadach dysponowania gołdapskim budżetem obywatelskim

W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie robocze dotyczące doprecyzowania zasad dysponowania budżetem obywatelskim. Trzeba przyznać, że przebieg był konstruktywny i spisano istotne wnioski. Spotkanie prowadziła kierownik Ewa Bogdanowicz-Kordjak. Z inicjatywy organizatorów gościem był Dariusz Kraszewski, przedstawiciel Fundacji Batorego, który podzielił się z zebranymi wiedzą na temat – jak podział budżetu obywatelskiego przedstawia się w innych polskich gminach.

 

Okazuje się, że (podobnie jako to miało miejsce w Gołdapi) nigdzie nie ma złotego środka, jeśli idzie o sposoby głosowania mieszkańców na określone projekty i to nierzadko wzbudza społeczne kontrowersje.

Być może warto będzie podzielić pulę środków budżetu obywatelskiego na miasto i wieś, by część wiejska nie była poszkodowana.

Postawiono sporo istotnych pytań, dotyczących między innymi tego – jakie grupy reprezentujące lokalne środowiska będą mogły się starać o ten rodzaj dofinansowania swoich projektów? Raczej nie będą mogły starać się o te środki instytucje i organizacje dysponujące swoim budżetem, choćby jednostki gminne.

Obecni na spotkaniu byli zgodni, że nie można dzielić tak zwanych projektów „twardych” (m.in. inwestycyjne) i „miękkich” (np. organizowania działań kulturalnych) na lepsze lub gorsze.

Doprecyzowany (i z istotnymi zmianami) regulamin gołdapskiego budżetu obywatelskiego wkrótce zostanie udostępniony mieszkańcom gminy Gołdap. Powstanie również zespół reprezentatywny dla różnych gołdapskich środowisk m.in. wstępnie weryfikujący projekty pod względem formalnym.

Przy okazji… Warto by radni postarali się o zwiększenie puli gołdapskiego budżetu obywatelskiego, bowiem nasza należy do najniższych w Polsce.

 

Niżej uwagi Macieja Kordjaka, na zaproszenie którego obecny był na spotkaniu Dariusz Kraszewski, przedstawiciel Fundacji im. Stefana Batorego. Maciej Kordjak od dwóch lat uczestniczy w akcji Masz Głos (http://www.maszglos.pl/) prowadzonej przez tę organizację. Dodajemy również kilka załączników.  

 

Istotną kwestią jest doprecyzowanie sformułowania „zespół reprezentatywny dla różnych gołdapskich środowisk m.in. wstępnie weryfikujący projekty pod względem formalnym”.

Otóż taki zespół nie powinien w żadnym razie weryfikować projektów pod jakimkolwiek względem. Oto zadania zespołu w modelowy rozwiązaniu: 

„Powołanie zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, który będzie wspólnie pracował nad propozycją zasad prowadzenia procesu w danej miejscowości i przygotuje jego ostateczny model.Taki zespół musi mieć zróżnicowany skład, tzn. muszą działać w nim przedstawiciele różnych interesariuszy społeczności lokalnej, w tym przedstawiciele władzy uchwałodawczej i wykonawczej, urzędu gminy (administracji, która będzie odpowiedzialna za organizację procesu i jego obsługę) orazmieszkańców. Skład zespołu i procedura naboru muszą być jawne. Nabór przedstawicieli strony społecznej (mieszkańców oraz ewentualnie organizacji pozarządowych) powinien być otwarty; każdy powinien być uprawniony jest do zgłoszenia swojej kandydatury, a ostateczny wybór członków zespołupowinien zostać dokonany w sposób możliwie bezstronny. Dla zapewnienia efektywnego funkcjonowania zespołu, jego optymalny skład nie może przekraczać ok. 20-25 osób. Efekty pracy zespołu powinny być upubliczniane, np. w formie notatek/podsumowań z jego spotkań zamieszczonych na stronie internetowej urzędu gminy. Powinna istnieć możliwość skomentowania efektów pracy zespołu z zewnątrz, zwłaszcza przez mieszkańców nie wchodzących w jego skład, np. w formie konsultacji społecznych wypracowanego przez zespół modelu procedury budżetu partycypacyjnego. Efekty pracy zespołu (model, zasady i regulamin procesu budżetu partycypacyjnego) powinny zostać przyjęte i wdrożone mocą aktu prawa miejscowego, np. w formie uchwały rady lub zarządzenia wójta/burmistrza/ prezydenta miasta.”

broszura-budzety-partycypacyjne-wydanie2(1)

budzet_partycypacyjny(1)

Budzet-obywatelski-w-Polsce-D.-Kraszewski-K.-Mojkowski(1)(1)

budzet-partycypacyjny-web(1)

 

 

 

Powiązane artykuły