Ukarani przedsiębiorcy

Sądy w ciągu ostatniego miesiąca wydały wyroki skazujące w stosunku do pracodawców, którzy naruszyli przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w trakcie prowadzonych kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców stwierdzili nieprawidłowości popełnione przez przedsiębiorców.

W pierwszym przypadku kontrola miała miejsce w firmie budowlanej, gdzie właściciel zatrudniał obywateli Ukrainy.  Funkcjonariusze PSG w Węgorzewie ustalili, że zatrudnieni tam wykonywali prace budowlane w miejscowości Węgorzewo nie posiadając wymaganego prawem zezwolenia. Sąd w Giżycku wymierzył karę grzywny w wysokości 3 000 zł.

Ponadto funkcjonariusze z PSG w Węgorzewie przeprowadzili kontrolę zatrudnienia w drugiej firmie budowlanej, gdzie nielegalnie pracowali obywatele Mołdawii. W toku czynności wyjaśniających okazało się, że firma należy do obywatelki Rosji i to ona oddelegowała 3 Mołdawian do pracy, którzy przebywali na terytorium RP nielegalnie. W związku z czym otrzymała 3 000 zł kary grzywny.

Następny przypadek dotyczył firmy transportowej z Olsztyna, w której zatrudniony obywatel Białorusi również nie posiadał stosownych dokumentów potwierdzających zatrudnienie. W tym przypadku właścicielowi firmy wymierzono karę grzywny w wysokości 1 000 zł.

Funkcjonariusze  SG z Olsztyna prowadzili kontrolę w firmie ogólnobudowlanej w powiecie działdowskim i stwierdzili brak dokumentów potwierdzających zatrudnienie 3 obywateli Ukrainy. Sąd Rejonowy w Działdowie wymierzył 1 000 zł kary grzywny za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W Gołdapi ukarano 1 000 zł firmę uczestniczącą w pośrednictwie pracy. Prezes spółki powierzył pracę 5 cudzoziemcom bez wymaganych dokumentów.

Natomiast funkcjonariusze z Wydziału ds. Cudzoziemców w jednej z mrągowskich firm usługowych ujawnili, że 5 obywateli Ukrainy nielegalnie wykonuje pracę. W toku dalszych czynności ustalono, iż pracodawca świadomie wprowadził w błąd cudzoziemców, doprowadzając ich swoim postępowaniem do nielegalnego wykonywania pracy na terytorium RP, w związku z czym usłyszał zarzut z art. 120 ust 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Funkcjonariusze W-MOSG, nie tylko przeprowadzają kontrolę legalności zatrudnienia w firmach, ale również dokonują czynności weryfikacyjnych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na targowiskach miejskich. W trakcie kontroli w miejscowościach Kętrzyn i Gołdap, handlujący tam 2 ob. Rumunii i 2 ob. Słowacji nie zgłosili swojej działalności do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, za co ukarano  ich mandatami karnymi.

Za naruszenie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez pracodawcę grozi kara grzywny nie mniejsza niż 3 tys. zł, zaś w przypadku pracowników nie mniejsza niż 1 tys. zł.

(Za: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm)


Aktualności

Powiązane artykuły