Będą składali cztery wnioski o dotacje

podpisanie (1)W Urzędzie Miejskim w Gołdapi nastąpiło podpisanie ważnych dokumentów niezbędnych do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach pierwszego naboru wniosków programu współpracy Interreg V-A Litwa-Polska, wspierającego projekty dwustronne: polskie i litewskie.

 

I. Umowę Partnerstwa w sprawie wspólnego złożenia wniosków o dotacje przez Gminę Gołdap i naszych przyjaciół z litewskiego miasta Sakiai.

II. Cztery wnioski o dotacje:

 

1. ,,Parki przyjaźni 2”. W którym Gmina Gołdap jest partnerem Administracji Miasta Sakiai Projekt zostanie złożony do priorytetu 3, tj.: Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Obejmować będzie po stronie polskiego partnera następujące działania: 1. Opracowanie programu promocji zdrowia w Gminie Gołdap oraz jego realizację m.in. poprzez prelekcje prowadzone w szkołach podstawowych ,profilaktyczne badania wad postawy dla dzieci ze szkół podstawowych oraz zajęcia korekcyjne. 2. Stworzenie ogólnodostępnej strefy rekreacji w Gołdapi poprzez zagospodarowanie terenu przy Promenadzie Zdrojowej na plac rekreacji i zabaw dla dzieci i młodzieży oraz pole do mini golfa. 3. Festiwal Zdrowia. 4. Przygotowanie i wydanie materiałów promocyjno-informacyjnych nt. promocji zdrowego stylu życia. Szacowany koszt projektu po stronie polskiego partnera to około: 500 000 EUR. Wkład własny – 15%.

 

2. „Zrównoważony rozwój Euroregionu Szeszupy, stanowiący dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze”, w którym Gmina Gołdap jest partnerem Centrum Informacji Turystycznej Euroregionu Szeszupy w Sakiai.

Projekt zostanie złożony do priorytetu 1, tj.: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Obejmować będzie po stronie polskiego partnera następujące działania: 1. Opracowanie i wydanie serii materiałów promocyjno-informacyjnych nt. Gołdapi i Sakiai. 2. Wspólna prezentacja na targach turystycznych w Polsce i na Litwie. 3. Opracowanie i wdrożenie wspólnego questu (gry terenowej). 4.Organizacja międzynarodowego rajdu rowerowego Gołdap-Sakiai. 5. Organizacja wyjazdu studyjnego prezentującego potencjał regionu. Szacowany koszt projektu po stronie polskiego partnera to około: 55 800 EUR. Wkład własny – 15%.

 

3. ,,Sintautai – Gołdap 3”, w którym Dom Kultury w Gołdapi będzie partnerem wiodącym Administracji Rejonu Sakiai oraz Parafii pw. NMP z Sakiai. Projekt zostanie złożony do priorytetu 1, tj.: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Obejmować będzie po stronie polskiego partnera: 1. Dobudowanie kameralnej sali wielofunkcyjnej służącej jako twórcze miejsce prób, warsztatów i wydarzeń artystycznych (spektakli, koncertów itp.), także dla turystów oraz wyposażenie sali w: instrumenty, specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć, sprzęt komputerowy oraz meble.2. Warsztaty cyrkowo-ogniowe oraz wokalne dla młodzieży z obu krajów(warsztaty jednego roku najpierw w Polsce potem na Litwie, w drugim roku odwrotnie). Warsztaty ogniowo-cyrkowe (5 dniowe) z udziałem 15 uczestników od każdej ze stron. Warsztaty wokalne (5 dniowe) z udziałem 6 uczestników od każdej ze stron. 3. Koncerty plenerowe w centrum Gołdapi (6 występów z udziałem artystów z Litwy i Polski – prezentacja efektów wypracowanych podczas warsztatów). 4. Kino plenerowe w centrum Gołdapi (6 seansów). Szacowany koszt projektu po stronie polskiego partnera to około: 345 000,00 EUR. Wkład własny – 15%.

 

4. ,,Rękodzielnicza ścieżka pomiędzy Sakiai i Gołdapią”, w którym Biblioteka Publiczna w Gołdapi będzie partnerem Muzeum Zanavykai z rejonu Sakiai. Projekt zostanie złożony do priorytetu 1 tj.: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Obejmować będzie po stronie polskiego partnera organizację serii warsztatów: malarski, fotograficzny, rękodzieła lokalnego, rękodzieła ludowego, warsztaty kulinarne. Efektem warsztatów będą wystawy organizowane w Bibliotece Publicznej. Projekt pozwoli również na doposażenie instytucji w niezbędny do rozwijania działalności kulturalno-edukacyjnej sprzęt i wyposażenie. Szacowany koszt projektu po stronie polskiego partnera to około: 77 800 EUR. Wkład własny – 15%.

 

Ze strony polskiej powyższe dokumenty podpisali: Tomasz Luto – burmistrz Gołdapi i jego zastępca – Jacek Morzy w obecności Justyny Charkiewicz, która brała udział w tworzeniu Umowy i wniosków o dotacje.

podpisanie (2) podpisanie (3) podpisanie (4)

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły