Starostwo o kartach parkingowych

karta_parkStarostwo Powiatowe w Gołdapi informuje, iż z dniem 1 lipca 2014 r. zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych. Karty parkingowe wydawane do tej pory przez starostę będą wydawane za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej przez przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 1446) karta parkingowa wydawana będzie:

– osobie niepełnosprawnej zaliczonej wyłącznie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającym wskazanie dotyczące spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek do korzystania z karty parkingowej; w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna);

– osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem dotyczącym spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek do korzystania z karty parkingowej;

– placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa wydawana będzie na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, nie dłużej jednak niż na 5 lat. Z kolei placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się otrzyma kartę na 3 lata

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność 30 listopada 2014 r.

W chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, dlatego też w chwili obecnej brak jest informacji określających zasady postępowania przy wydawaniu kart parkingowych od dnia 1 lipca 2014 r. (Red. Starostwo Powiatowe w Gołdapi)

 


Aktualności

Powiązane artykuły