Powstanie regionalna infostrada

W piątek 19 kwietnia samorząd województwa warmińsko-mazurskiego podpisał umowę ze spółką Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe na realizację projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie.”

Projekt przewiduje budowę wysokowydajnej szkieletowej i dystrybucyjnej szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej spełniającej wymogi sieci następnej generacji. Sieć w warstwie dystrybucyjnej zapewni dostęp o przepustowości minimum 30Mb/s, a w warstwie szkieletowej minimum 100 Gb/s.

W regionie powstanie 2241 km sieci światłowodowej, 10 węzłów szkieletowych, 216 węzłów dystrybucyjnych.

Całkowita wartość projektu to ponad 327milionów złotych. Z tego dotacja Unii Europejskiej i budżetu państwa wyniesie 253 mln zł. Wkład finansowy województwa warmińsko-mazurskiego wraz z kwotą podatku VAT wyniesie 74 mln zł.

Przygotowania do tego przedsięwzięcia trwały od 2008 roku. Realizacja projektu potrwa do jesieni 2015 roku.

Projekt powstaje na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Będzie realizowany w modelu DBOT (ang. Design, Build, Operate, Transfer-projektuj-buduj-eksploatuj-przekaż/zwróć), w którym województwo jest właścicielem powstałej infrastruktury, natomiast partner prywatny – operator infrastruktury zaprojektuje, wybuduje, a następnie będzie zarządzał i eksploatował infrastrukturę, świadczą usługi z jej wykorzystaniem do końca 2025 r. Po tym okresie infrastruktura powróci pod zarząd partnera publicznego- województwa.

Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych, chcących oferować usługi szerokopasmowe, w tym świadczących usługę tak zwanej „ostatniej mili”. czyli oferujących przysłowiowemu Kowalskiemu podłączenie do Internetu. Spodziewany jest wzrost liczby inwestycji związanych z doprowadzeniem infrastruktury do odbiorcy końcowego.

Szczególnie ważna inwestycja będzie dla instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców na obszarach peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. Tam, gdzie dotychczas operatorzy telekomunikacyjni uznawali je za nieatrakcyjne inwestycyjnie pod względem rynku usług telekomunikacyjnych.

Zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych spowoduje obniżenie cen i znaczący wzrost jakości usług świadczonych dla odbiorców końcowych: gospodarstw domowych instytucji publicznych oraz podmiotów prywatnych.

Wysoka jakość usług cyfrowych sprzyjać będzie rozwojowi gospodarki regionu, innowacyjności technologii, wprowadzaniu na rynek nowych produktów i usług świadczonych z wykorzystaniem Internetu (E-edukacja, E-medycyna, E-administracja, E-biznes, telecentra, telepraca, e-commerce).

Jako członek zarządu województwa odpowiedzialny m.in. za nadzór nad obszarem informatycznym, mam szczególną satysfakcję informując Państwa o tym przedsięwzięciu.

W zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, wodnej długo jeszcze będziemy nadrabiać opóźnienia walcząc z komunikacyjnym wykluczeniem. W zakresie infrastruktury informatycznej po zbudowaniu sieci szerokopasmowej za dwa lata osiągniemy poziom rozwiniętych regionów Europy zachodniej.

Dokonamy autentycznego skoku technologicznego i cywilizacyjnego.

ZBUDUJEMY CYFROWĄ INFOSTRADĘ!

Jarosław Słoma, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego

 

 


Aktualności

Powiązane artykuły