Porozumienie o współpracy pięciu powiatów

W Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego, 5 grudnia zostało podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy pięcioma starostami: Szczepanem Ołdakowskim Starostą Suwalskim, Krzysztofem Piłatem Starostą Ełckim, Andrzejem Ciołkiem Starostą Gołdapskim, Andrzejem Stanisławem Kisielem Starostą Oleckim i Andrzejem Szturgulewskim Starostą Sejneńskim. Współpraca między stronami porozumienia będzie miała wszechstronny i otwarty charakter, obejmujący w szczególności następujące dziedziny: gospodarkę nieruchomościami (wykonywanie przez starostę zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenia inwestorowi zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości, na której istnieje potrzeba wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej o charakterze publicznym); administrację architektoniczno-budowlaną (wydawanie przez starostę decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni wiatrowej lub biogazowi); transport zbiorowy i drogi publiczne (źródła finansowania tych zadań oraz problemy związane z ich realizacją); promocję i ochronę zdrowia (problemy z funkcjonowaniem szpitali powiatowych); opieki społecznej, pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych oraz rozwiniętą promocji powiatów. W spotkaniu uczestniczyli również Sekretarze wymienionych wyżej powiatów. Obradom przewodniczył gospodarz powiatu gołdapskiego – Andrzej Ciołek, który na wstępie, przedstawił zaproszonym gościom historię kształtowania się powiatu gołdapskiego i niewątpliwe walory turystyczne naszego rejonu.


Aktualności

Powiązane artykuły