Co na XXX Sesji Rady Miejskiej?

Na XXX Sesji Rady Miejskie, która rozpocznie się o trzynastej 28 listopada m.in. o podatkach, opłatach i programie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 Szczegółowy porządek obrad:

Informacja Burmistrza na temat pracy Urzędu.

Informacja Przewodniczącego Rady na temat pracy Rady.

 

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gołdap na lata 2012 – 2032;

2. zmian budżetu na 2012 rok;

3. określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

4. określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;

5. przyjęcia Programu współpracy Gminy Gołdap z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013;

6. zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Gołdap;

7. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Gołdap oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony;

8. ustalania wysokości i sposobu poboru opłaty targowej;

9. określenia wysokości dziennych stawek opłaty uzdrowiskowej;

10. określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych;

11. określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości w 2013 roku;

12. inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;

13. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Gołdap;

14. ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gołdap;

15. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

16. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik;

17. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

18. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

19. przystąpienia Gminy Gołdap do Międzynarodowego Stowarzyszenia ” Cittaslow – Międzynarodowa Sieć Dobrego Życia”.

 


Aktualności

Powiązane artykuły