Poziom bezrobocia

Jak podaje gołdapski PUP: Na dzień 30 czerwca 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gołdapi zarejestrowanych było 2137 bezrobotnych, w tym 1214 kobiety, a także 131 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W porównaniu do analogicznego okresu 2011 r., liczba bezrobotnych zwiększyła się o 237 osób, natomiast w porównaniu do grudnia 2011 r. – zmniejszyła się o 43 osoby. Spośród ogólnej liczby bezrobotnych 58,5% (czyli 1251 osób, w tym 735 kobiet) stanowili bezrobotni zamieszkali na wsi.

W minionym półroczu zaistniało korzystne zjawisko polegające na tym, że nowych rejestracji było o 43 mniej, niż wyłączeń bezrobotnych z rejestru.

Stopa bezrobocia w powiecie gołdapskim, na koniec maja 2012 r., wynosiła 23,0% (na koniec 2011 r. – 22,9%). Odsetek bezrobotnych w skali województwa warmińsko – mazurskiego wynosił 19,7%, natomiast w kraju – 13,6%. Powiat gołdapski uplasował się za czterdziestoma jeden innymi powiatami w kraju, a jednocześnie za następującymi dziesięcioma powiatami w województwie: piskim (30,3%), braniewskim (30,0%), bartoszyckim (28,4%), kętrzyńskim (27,5%), węgorzewskim (26,7%), elbląskim (26,2%), lidzbarskim (25,7%), szczycieńskim (25,5%), ełckim (24,9%), a także działdowskim (24,2%).

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego obserwujemy zwiększenie odsetka bezrobotnych o 1,2 punktu procentowego.


Aktualności

Powiązane artykuły