Straż Graniczna o małym ruchu granicznym

Małym ruchem granicznym (w skrócie mrg) między Polską a Rosją nazywamy wielokrotne przekraczanie granicy między Rzeczpospolitą Polską a obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (czyli granicy zewnętrznej UE) przez mieszkańców strefy przygranicznej Polski i obwodu kaliningradzkiego FR na podstawie zezwoleń.

Powodem przekroczenia granicy mogą być względy społeczne, kulturalne lub rodzinne, o ile nie mają one charakteru działalności zarobkowej.Mieszkańcy strefy przygranicznej są to wszystkie osoby mieszkające w strefie legalnie nie krócej niż trzy lata, nawet jeśli nie są obywatelami Polski i Rosji.

Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę polsko–rosyjską w ramach małego ruchu granicznego tylko drogą lądową i pod warunkiem, że:

– posiadają ważne zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydane przez właściwy organ na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz zaświadczenia o miejscu stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata;

– nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych.

Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydają:

mieszkańcom strefy przygranicznej RP:

– Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP w Warszawie

– Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej (FR) w Gdańsku

mieszkańcom strefy przygranicznej FR:

– Konsul RP w Kaliningradzie

Strefę przygraniczną, objętą zasadami małego ruchu granicznego, stanowią:

na terytorium RP:

w województwie pomorskim: powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Sopot, miasto Gdańsk, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski;

w województwie warmińsko-mazurskim: miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki.

na terytorium FR:

obwód kaliningradzki.

Wjazd i pobyt w strefie przygranicznej w ramach mrg.

Wjazd i pobyt w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony może trwać każdorazowo nie dłużej niż 30 dni od dnia przekroczenia granicy.

Jednak nie więcej niż 90 dni łącznie w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego przekroczenia granicy.

Przekraczanie polsko -rosyjskiej granicy państwowej przez beneficjentów umowy o małym ruchu granicznym odbywa się w następujących przejściach granicznych:

1. Bezledy – Bagrationowsk (drogowe);

2. Gołdap – Gusiew (drogowe);

3. Grzechotki – Mamonowo II (drogowe) ;

4. Gronowo -Mamonowo (drogowe);

5. Braniewo – Mamonowo (kolejowe).

UWAGA!

Wyjazd poza strefę przygraniczną jest możliwy jedynie wówczas, gdy osoba, posiadająca jednocześnie zezwolenie i ważną polską wizę (lub wizę innego państwa strefy Schengen), przekracza granicę na podstawie wizy!

Przekroczenie okresu pobytu dozwolonego w ramach małego ruchu granicznego lub wyjazd poza strefę przygraniczną jest naruszeniem prawa, zagrożonym w Rzeczypospolitej Polskiej następującymi sankcjami:

– decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium RP (wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany, na okres od 6 miesięcy do 1 roku),

– decyzją o wydaleniu cudzoziemca z terytorium RP (wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany i Systemu Informacyjnego Schengen, na okres od 6 miesięcy do 3 lat),

– decyzją o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,

– zatrzymaniem zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,

– karą grzywny (od 20 do 500 zł).

POWIADOM NAS

– Straż Graniczna apeluje o niezwłocznym zgłoszeniu faktu zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia dokumentu podróży czy zezwolenia w czasie pobytu w strefie przygranicznej. Straż Graniczna RP po stronie polskiej i jednostka terytorialna organu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych FR po stronie rosyjskiej bezpłatnie wyda zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

– Straż Graniczna apeluje o niezwłocznym zgłoszeniu faktu niemożności opuszczenia strefy przygranicznej w wymaganym czasie ze względu na nieprzewidziane okoliczności(np. nagła choroba, wypadek, względy pogodowe itp.). Wówczas posiadacz zezwolenia może przebywać w strefie przygranicznej Państwa drugiej strony do momentu ustąpienia okoliczności, a następnie zobligowany jest przedstawić dokumenty potwierdzające zaistnienie ww. okoliczności lub wykazać w inny wiarygodny sposób, że przedłużenie dozwolonego czasu pobytu spowodowane zostało siłą wyższą.

źródło: www.wm.strazgraniczna.pl

Ulotka informacyjna

Od redakcji: Jak dowiedzieliśmy się od radcy-konsula Zbigniewa Świerczyńskiego z Konsulatu RP w Kaliningradzie, mieszkańcy Gołdapi prawdopodobnie będą mieli możliwość otrzymania zezwolenia na przekraczanie granicy po otwarciu delegatury w Olsztynie.


Aktualności

Powiązane artykuły

2 komentarzy do “Straż Graniczna o małym ruchu granicznym

 1. ?

  Mam pytanie, czy paszport będzie konieczny do przejścia przez granicę?

  Nikt jeszcze nie głosował.
  Please wait...
  1. Tak – paszport będzie potrzebny.

   Nikt jeszcze nie głosował.
   Please wait...