Już tylko 2 tygodnie na złożenie wniosku o abolicję

Już tylko 2 tygodnie do końca abolicji. Tylko do 2 lipca 2012 roku cudzoziemcy, którzy chcą zalegalizować swój pobyt w Polsce, mogą złożyć wniosek. Wnioski o abolicję rozpatrują wojewodowie, właściwi ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Aktualnie o abolicję stara się ponad 7 tys. cudzoziemców, to o około 2 tys. wniosków więcej niż podczas poprzednich abolicji z 2003 i 2007/2008 roku.

Ponad 2 tys. osób, w tym w większości obywatele Ukrainy, Wietnamu i Armenii zalegalizowało dotychczas swój pobyt w Polsce, w ramach tegorocznej abolicji trwającej od stycznia . Na decyzję w sprawie abolicji oczekują także obywatele m.in. Rosji, Chin, Białorusi czy Pakistanu.

Według aktualnych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców o abolicję ubiega się ponad 7 tys. osób (7456). Łączna liczba wniosków złożonych przez cudzoziemców podczas ostatnich abolicji z 2003 roku oraz 2007/2008 roku wyniosła łącznie 5541 (3508 w 2003 roku oraz 2033 na przełomie 2007/2008 roku).

 

Najwięcej osób wnioskowało dotąd o abolicję do wojewody mazowieckiego (5810), a także do wojewodów: łódzkiego (328), śląskiego (190), dolnośląskiego (175), lubelskiego (170), wielkopolskiego (157) i podlaskiego (128). Najczęściej o abolicję występują obywatele Wietnamu (1831), Ukrainy (1624), Pakistanu (1176), Armenii (593), Indii (362), Chin (357), Egiptu (332), Rosji (207).

 

Od początku obowiązywania ustawy do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wpłynęło 41 wniosków o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji. Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał dotychczas 32 decyzje, w tym 26 pozytywnych, 6 negatywnych i jedną decyzję o umorzeniu postępowania.

 

Abolicja została przyznana ponad 2 tys. cudzoziemców. Pobyt w Polsce zalegalizowali w większości obywatele m.in. Ukrainy (843), Wietnamu (538), Armenii (313). Najwięcej pozytywnych decyzji w sprawie abolicji wydał wojewoda mazowiecki (1510).

 

Informacje na temat abolicji cudzoziemcy mogą uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także m.in. odwiedzając, prowadzoną przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, stronę internetową abolicja.gov.pl. Od początku akcji abolicyjnej w Polsce działa także specjalna infolinia dla cudzoziemców: (22) 60 175 25.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie 1 stycznia 2012 roku, a ponadto ich pobyt w naszym kraju jest:

  • nieprzerwany co najmniej od 20 grudnia 2007 roku,
  • nieprzerwany co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu

oraz

  • wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

 

Zalegalizowanie pobytu odbywa się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które jest udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce.

 

Edyta Wrotek, rzecznik prasowy Wojewody Warmińsko-Mazurskiego


Aktualności

Powiązane artykuły