Starostwa będą miały nowe wydatki

ustawa_o_pieczy

ustawa_o_pieczyRzecz dotyczy nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i o tym między innymi dyskutowano na środowym spotkaniu Zarządu Powiatu Gołdapskiego.

Wiąże się to zarówno ze zmianami finansowymi, jak i organizacyjnymi. Choć w przypadku starostw biedniejszych, jakim jest również gołdapskie, raczej ten drugi aspekt będzie bardziej odczuwalny, gdyż mowa jest o zadaniu własnym powiatu.

Jak pisze „Dziennik Gazeta Prawna”: Zgodnie z ustawą publiczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze prowadzone przez powiaty ulegną likwidacji z dniem wejścia w życie ustawy, czyli 1 stycznia 2012 r. W związku z tym osoby tam zatrudnione staną się z tym dniem pracownikami starostwa powiatowego. Jednak w przypadku, gdy starosta wyznaczy na tzw. organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jednostkę organizacyjną powiatu, np. powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR), to osoby te staną się pracownikami tego centrum.

Natomiast tak zwany koordynator rodzinnej pieczy będzie mógł mieć pod swoją opieką 15 rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka. W stosunku do pozostałych rodzin zadania te wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Świadczenia fakultatywne rodzinom zastępczym będą wiązały się z dofinansowaniem wypoczynku dziecka w wieku 16 – 18 lat (raz w roku), utrzymania lokalu rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej do trojga dzieci, pokryciem kosztów niezbędnego remontu w przypadku rodziny zastępczej zawodowej.

Są też zmiany w kryteriach umieszczania dzieci w placówce opiekuńczo wychowawczej, bowiem m.in. można będzie tam umieszczać dzieci powyżej 10 roku życia, zaś placówka nie będzie mogła liczyć więcej niż 14 dzieci.

W przypadku gołdapskiego PCPR wiąże się to z wyraźnym wzrostem wydatków, gdyż już na zatrudnienie koordynatora należy przewidzieć 28 400 zł, na wynagrodzenia bezosobowe – 240 880 zł (i tu nastąpi wzrost wydatku o 127 000 zł w stosunku do roku ubiegłego), na świadczenia społeczne – 1 294 400 zł (wzrost wydatku o 254 400 zł).

Wydatki związane z ustawą poniosą również gminy – w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina właściwa (ze względu na miejsce zamieszkania) dofinansuje 10 proc, pierwszego pobytu dziecka, 30 proc. w drugim roku oraz 50 proc. w trzecim roku i następnych.

Starostowie muszą do końca roku zlikwidować obecnie działające ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Ich pracownicy staną się pracownikami powiatu, a w szczególnych przypadkach pracownikami marszałka.


Aktualności

Powiązane artykuły

Jeden komentarz do “Starostwa będą miały nowe wydatki

  1. zajkowski

    nie chce mi sie tego czytac, spaaaaaaaaaaaac