Szansa na dofinansowanie projektów edukacyjnych!

menMinisterstwo Edukacji Narodowej, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego inicjatywy flagowe Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie współpracy szkół i organizacji pozarządowych w roku szkolnym 2011/2012.

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyznane dotacje zostaną przekazane w formie dotacji celowej udzielonej zgodnie z art. 126 i 127 oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert wnioskodawców, którzy zaplanują oraz wdrożą działania obejmujące realizację:

  1. IV edycji konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Otwarta Szkoła” w roku szkolnym 2011/2012 promującego współpracę pomiędzy szkołami i organizacjami pozarządowym na podstawie projektu regulaminu IV edycji Konkursu „Otwarta Szkoła”.
  1. Konkursu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Samorząd wspierający szkoły z pasją” promującego dobre praktyki samorządów terytorialnych w zakresie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze edukacji i młodzieży – konkurs ma służyć promocji samorządów, które w ramach lokalnych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi realizują lub wspierają projekty edukacyjne i młodzieżowe. Składane projekty powinny zawierać propozycję regulaminu przedmiotowego konkursu.

Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 150 000 zł (I transza) oraz w 2012 roku 100 000 zł (II transza).

Maksymalny termin realizacji zadania zaplanowanych w ramach transzy I upływa z dniem 15 grudnia 2011. Maksymalny termin realizacji zadania w ramach transzy II upływa z dniem 15 lipca 2012.

W ramach niniejszego konkursu uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę.

Regulamin konkursu (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z zasadami przyznawania i rozliczania dotacji (załącznik nr 2 do ogłoszenia) zawierają szczegółowy zakres i warunki zadania, sposób przygotowania i wyboru oferty, zasady przyznawania dotacji na jego realizację oraz warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu.

Formularz oferty należy wypełnić on – line: www.formularz.men.gov.pl

Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MEN.

Wydrukowany formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Departament Młodzieży i Organizacji Pozarządowych

al. J. Ch. Szucha 25,

00-918 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs MEN: „Inicjatywy flagowe”.

lub złożyć w Biurze Podawczym MEN; do dnia 18 sierpnia 2011 r. godz. 15:00.

Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty kompletne, nadesłane w terminie (decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa). Wersja elektroniczna i papierowa muszą być identyczne.

Każda oferta podlega ocenie formalnej i merytorycznej dokonywanej przez ekspertów z właściwych departamentów i osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oferty rozpatrywane będą komisyjnie przez Zespół ds. zlecania zadań publicznych. Dotacje przyznawane są na zasadzie jawnego wyboru najkorzystniejszych ofert.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikuje wyniki konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej w terminie trzech tygodni od dnia zakończenia naboru ofert.

W roku poprzednim Ministerstwo Edukacji Narodowej nie realizowało zadania w tym zakresie.

Kontakt:

w sprawach formalnych:

– Patrycja Szewczyk – 22 34 74 473; patrycja.szewczyk@men.gov.pl

Departament Młodzieży i Organizacji Pozarządowych

 

Załączniki:

regulamin_inicjatywyflagowe

ogloszenie_inicjatywyflagowe

zasady_inicjatywyflagowe

projekt_regulaminuOtwartaszkolaIVedycja

Powiązane artykuły