Z MYŚLĄ O GOŁDAPI

Szanowni Wyborcy z powiatu gołdapskiego!

Wywodzę się z Gołdapi  i  w działalności publicznej staram się działać na rzecz naszej Małej Ojczyzny .  Od 2006r. wolą Wyborców, przebywam  w „długotrwałej delegacji” w Olsztynie.

Pamiętam o tym i staram się spłacić  ten dług wdzięczności , nie  zapominając skąd pochodzę i dokąd zamierzam wrócić. Dlatego bardzo zależy mi na dobrej przyszłości  mojej ukochanej Gołdapi. 

W ciągu 16 lat pracy na stanowisku zastępcy burmistrza Gołdapi uczestniczyłem w najważniejszych działaniach gołdapskiego samorządu, które zmieniły Gołdap-  zaniedbane „umierające miasto” na początku  lat 90-tych XX w. z najwyższym  w historii Polski bezrobociem  w piękny Mazurski Kurort- jedyne uzdrowisko na Warmii i Mazurach. Jak trudno to osiągnąć świadczą wieloletnie  starania innych miast chcących iść drogą wytyczoną przez Uzdrowisko Gołdap. Wypracowaliśmy i wdrożyliśmy w samorządzie gminnym POMYSŁ  NA GOŁDAP, który odmienił  jej oblicze. Złożyło się na to:

 

I.Wykorzystanie nadgranicznego położenia-  zrealizowany pomysł  utworzenia drogowego przejścia granicznego Gołdap- Gusiew.

  1. Stworzenie podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej – w sąsiedztwie przejścia.

III. Uzyskanie statusu uzdrowiska z działalnością sanatoryjną -co wykreowało nowy kierunek rozwoju i pozytywny  wizerunek Gołdapi.

  1. Utworzenie powiatu gołdapskiego- zakończona sukcesem wieloletnia batalia o samodzielny powiat, co dało lokalizację i rozwój instytucji  samorządowych i państwowych(starostwo,  policja, straż pożarna, weterynaria, ARiMR).
  2. Utrzymanie obecności wojska – w latach 2006-2007 realizowano już przygotowania do wyprowadzenia jednostki z Gołdapi.
  3. Rozwój turystyki – w tym zagospodarowanie turystyczne Pięknej Góry (stacja narciarska) i wydłużenie atrakcyjności  turystycznej Gołdapi na sezon  zimowy.

VII. Budowa obwodnicy Gołdapi.

Trudno wyobrazić sobie dziś Gołdap bez przejścia  granicznego, jednostki wojskowej, uzdrowiska, specjalnej strefy ekonomicznej, statusu powiatowego, obwodnicy, zagospodarowanej Pięknej Góry.

Przez ostatnie lata pracy w Olsztynie miałem wpływ  na wiele ważnych decyzji dotyczących obszaru powiatu gołdapskiego.

Za swój osobisty sukces uważam : zrealizowane inwestycje  na drogach wojewódzkich: Węgorzewo- Banie Mazurskie- Boćwinka, Grabowo- Gołdap z ulicami Wojska Polskiego i Paderewskiego;  modernizację drogi krajowej Gołdap- Kowale Oleckie; wytyczenie  trasy rowerowej Green Velo przez tereny nadgraniczne , w tym gminy Dubeninki, Gołdap, Banie Mazurskie; budowę sieci szerokopasmowego Internetu, budowę zbiornika retencyjnego między Podlasiem a Ustronie.

Wspierałem też dobre projekty  pochodzące  od beneficjentów z powiatu gołdapskiego,  a dofinansowywane przez samorząd województwa środkami UE: budowę dzielnicy uzdrowiskowej  z odwiertami, pijalnią wód,  tężniami, promenadą zdrojową, zagospodarowaniem  plaży i rynku- Placu Zwycięstwa. Były to też projekty modernizacji  16 budynków Spółdzielni Mieszkaniowej, modernizacji ujęcia wody w Gołdapi, budowy kolektorów  sanitarnych z Galwieć, Jurkiszek, Kolniszek , Botkun  do Gołdapi, przebudowa ulicy Górnej, Kolejowej i drogi Gołdap- Skocze, projekty z gmin Dubeninki i Banie Mazurskie.

Z myślą o przyszłej perspektywie finansowej  przyczyniłem się do zapewnienia pieniędzy na rozwój funkcji  uzdrowiskowej Gołdapi  ( w tym budowy zakładu przyrodoleczniczego),zapisania w planach inwestycyjnych  finansowania  przebudowy drogi wojewódzkiej nr 651 Gołdap- Dubeninki- Żytkiejmy- granica województwa; dofinansowania  inwestycji służących rozwojowi Gołdapi jako miasta dobrego życia   sieci Cittaslow; rekultywacji jeziora  Gołdap (preferencje dla uzdrowisk).

Jako pierwszy zastępca prezydenta Olsztyna  zajmując się obszarem społecznym  wspierałem też działania służące wszystkim mieszkańcom regionu, szczególnie  w zakresie edukacji i ochrony zdrowia. Monitorowałem też  los kluczowych projektów ważnych dl a Gołdapi  w samorządzie województwa.

Przed nami  kolejne cele i wyzwania.

We współpracy z samorządami gminnymi i powiatowym  działać będę na rzecz realizacji mojej wizji rozwoju  Gołdapi- miasta, gminy, powiatu- którą  od lat prezentuję, jestem  jej wierny i konsekwentnie realizuję:

I.UZDROWISKO  GOŁDAP- rozwój funkcji uzdrowiskowej i usług medycznych jedynego kurortu na Mazurach.

  1. NOWE MIEJSCA PRACY- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym ludzi młodych, starania o pozyskanie inwestorów, powiększenie i rozwój specjalnej strefy ekonomicznej.

III. DROGA KRAJOWA NR 65 GOŁDAP- EŁK OSIĄ ROZWOJU EGO- modernizacja drogi na odcinku Kowale Oleckie- Ełk i połączenie z drogą ekspresową Via Baltica. Zwiększenie  zewnętrznej dostępności komunikacyjnej  Gołdapi. Najpierw remont drogi,  dopiero później  udostępnienie  przejścia dla ruchu towarowego.

  1. GOŁDAP MIASTEM GARNIZONOWYM- utrzymanie, rozwój i wzmocnienie obecności  wojska jako kluczowego pracodawcy, usługobiorcy i  czynnika aktywizacji gospodarki powiatu.
  2. GOŁDAP ROZWIJAJĄCYM SIĘ OŚRODKIEM NA GRANICY  RP I UE- wzmacnianie  administracji i obecności  instytucji Państwa na terenach  nadgranicznych: wojska, Straży Granicznej, Policji, Straży Pożarnej, Służby Celnej, Leśników,  czynnikiem  bezpieczeństwa,  stabilizacji i rozwoju miasta i powiatu.
  3. GOŁDAP- POLSKIE OKNO NA ROSJĘ- przywrócenie Małego Ruchu Granicznego i dobrych relacji z rosyjskimi sąsiadami oraz rozwój infrastruktury drogowego przejścia granicznego czynnikiem rozwoju gospodarki powiatu. Starania o kolejowe przejście graniczne dające szansę na powrót kolei do Gołdapi.

VII.  ROZWÓJ TURYSTYKI –  starania o stworzenie w Gołdapi  nowego produktu turystycznego nawiązującego do walorów środowiska naturalnego i historii, piramida w Rapie  produktem turystycznym  gminy Banie Mazurskie i symbolem Polski Nieznanej, pełne wykorzystanie  Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

VIII. WZROST  SPÓJNOŚCI  KOMUNIKACYJNEJ  POWIATU-  łatwiejsze poruszanie się po terytorium powiatu:  modernizacja drogi wojewódzkiej nr 651  Gołdap- Dubeninki- Żytkiejmy- granica województwa . Pomoc samorządom w realizacji społecznie akceptowanego  rozwiązania  przebiegu drogi na odcinku miejskim. Wsparcie powiatu w  pozyskiwaniu finansowania  na modernizację dróg powiatowych, w pierwszej kolejności w północno- zachodniej części powiatu od Mażuć, Jagoczan,  Rogal, Ziemian, po Rapę, Żabin i  Mieduniszki Wielkie.

  1. POWIAT GOŁDAPSKI PRODUCENTEM ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI- kraina mleka, mięsa, ryb, miodu i świetnego chleba. Gołdap stolicą kartaczy, a Żytkiejmy  mazurską stolicą sękacza. Rolnictwo stanowi ważny segment  gospodarki i źródło utrzymania  wielu mieszkańców. Wspieranie  zarówno wysokotowarowych  gospodarstw rolnych produkujących  na potrzeby przetwórstwa i przemysłu rolno- spożywczego, jak też  gospodarstw  rodzinnych wytwarzających  żywność  regionalną, lokalną, tradycyjną w oparciu o  miejscowe surowce i receptury.
  2. GOŁDAP MIEJSCEM DOBREGO ŻYCIA- w mieście i na gołdapskiej wsi. Tworzenie i wzmacnianie wizerunku Gołdapi- miasta , gminy i  powiatu  jako miejsca przyjaznego  mieszkańcom, turystom i kuracjuszom. Ośrodka  podejmującego  wyzwanie czynienia ich życia wygodniejszym, przyjemniejszym, bezpieczniejszym, budującym lokalny koloryt, patriotyzm i dumę z miejsca zamieszkania. Ośrodka dynamicznego aktywnością mieszkańców, wspierającego lokalnych przedsiębiorców, wytwórców, twórców kultury i sztuki, rękodzielników, środowiska mniejszości narodowych, organizacje pozarządowe oraz środowiska sportowe i kulturalne kultywujące  tradycje i dziedzictwo narodowe i kulturowe.

Stworzenie  zadaszonego targowiska dla lokalnych producentów i wytwórców żywności, rzemieślników oferujących  mieszkańcom , turystom i kuracjuszom swoje produkty w tym  miejscu stanowiącym lokalną atrakcję.

Nie składam pustych obietnic. Od 1990 roku służę mieszkańcom w samorządzie terytorialnym. Za każdym z punktów mojej wizji  Gołdapi stoją moje wcześniejsze działania, zaangażowanie i konsekwencja oraz konkretne  efekty tej działalności.

To jest moje

ZOBOWIĄZANIE  WYBORCZE  DLA  GOŁDAPI

Z którego będziecie mnie Państwo  mogli rozliczyć.

Proszę o Państwa udział w wyborach i wsparcie Waszym głosem  mojej  kandydatury do sejmiku województwa.

 Lista nr 4   KKW Platforma. Nowoczesna

Koalicja Obywatelska.

Pozycja 2.

Drugi na liście- pierwszy z Platformy

Z  szacunkiem

Jarosław Marek  Słoma

www.facebook.com/sloma.jaroslaw

www.facebook.com/Łączy-Nas-Gołdap-1885504625070601/

Instagram: laczy_nas_goldap

Jarosław Marek Słoma- 58 lat, rodowity gołdapianin, absolwent LO w Gołdapi, Uniwersytetu Gdańskiego- historyk. Studia podyplomowe- Szkoła Główna Handlowa- Studium integracji europejskiej i współpracy transgranicznej. Egzamin państwowy – Ministerstwo Skarbu Państwa- dla kandydatów do rad nadzorczych; Akademia Obrony Narodowej- Wyższy Kurs Obronny.

1985-Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Grabowie; 1990-2006 zastępca burmistrza Gołdapi;  1998 wicewojewoda suwalski; 2006-2014 w zarządzie województwa warmińsko- mazurskiego, wicemarszałek; 2015-2018 I zastępca prezydenta Olsztyna.

Miłośnik i znawca historii, geografii i środowiska  przyrodniczego Mazur, autor publikacji m.in. o piramidzie w Rapie. Pomysłodawca  utworzenia  drogowego przejścia granicznego w Gołdapi, powołania Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, promocji Gołdapi  z wykorzystaniem  kartaczy-„Wielki Mistrz Tradycji Kartaczowej”. Jeden z fundatorów Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap gromadzącej  m.in. fundusz stypendialny dla uzdolnionej młodzieży.

Prowadzi strony „ Łączy Nas Gołdap” na Facebook’u  i  Instagramie.

Działacz opozycji  antykomunistycznej i osoba represjonowana z powodów politycznych. Uczestnik  strajku w Stoczni  Gdańskiej po wprowadzeniu stanu wojennego, internowany.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za pracę w samorządzie terytorialnym; Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski  oraz  Krzyżem Wolności i Solidarności za działalność opozycyjną w PRL  na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

 

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska