Ogłoszenie Rominckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zamawiający – Romincka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie robót remontowych i renowacyjnych w budynkach Jaćwieska 16, 18, 18A oraz Armii Krajowej 32A w Gołdapi jako III etap zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynków Rominckiej spółdzielni mieszkaniowej w Gołdapi”

realizowanego projektu nr RPWM.04.03.02-28-0059/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 – Efektywność energetyczna, Działania 4.3 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 (MIiR/2014- 2020/12(4)) oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.
Dane Zamawiającego: Romincka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gołdapi ul. Jaćwieska 21 19 – 500 Gołdap NIP: 8470000183 REGON: 790502209
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych i renowacyjnych polegających na:
1) dociepleniu ścian zewnętrznych piwnicznych;
2) dociepleniu ścian wiatrołapów metodą lekka mokrą;
3) wykonaniu izolacji daszków wiatrołapów;
4) wykonaniu izolacji cieplnej stropów piwnic;
5) wymianie stolarki okiennej wiatrołapów, drzwi wiatrołapów oraz okien piwnicznych;
6) wykonanie opasek wokół budynków;
7) modernizacja instalacji grzewczej w zakresie: montażu zaworów regulujących podpionowych na pionach co, uzupełnienia izolacji przewodów co w podpiwniczeniu budynku;
8) modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w zakresie: montażu perlatorów przy armaturze czerpalnej, uzupełnienia izolacji przewodów cwu w podpiwniczeniu budynku.
Szczegóły zapytania ofertowego zamieszczono w ogłoszeniu nr 2022-45708-135755 w serwisie Baza Konkurencyjności oraz w załączonych dokumentach.

Powiązane artykuły