Rekrutacja do II edycji projektu „Moja działalność gospodarcza”

Informujemy, że w dniach od 10 do 14 stycznia 2022 r. odbędzie się nabór do projektu „Moja działalność gospodarcza” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 10 Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie muszą złożyć w okresie naboru prawidłowo wypełniony formularz rekrutacyjny w 1 egzemplarzu wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej i odpowiednio oznaczonej kopercie (§ 7 ust. 8 Regulaminu projektu).

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy zapoznać się z zasadami naboru określonymi w Regulaminie projektu.

 

Dokumenty należy składać:

Biuro projektu

siedziba Starostwa Powiatowego w Gołdapi

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

tel. 87/615-44-30

godziny otwarcia poniedziałek 730-1600, wtorek – czwartek 730-1530, piątek 730-1500

 

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Ełku

w budynku Zespołu Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku

sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego

ul. 11 Listopada 24,19-300 Ełk

tel. 87/621-78-78

(czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 1530-1930)

 

Biuro rekrutacyjno-konsultacyjne w Olecku

siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku

ul. Armii Krajowej 30, 19-400 Olecko

tel. 87/520-18-01

(czynne we wtorek i czwartek w godz. 1530-1930)

 

Dokumenty rekrutacyjne można również złożyć drogą pocztową na adres biura projektu. O terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego.


Aktualności

Powiązane artykuły