O nowej placówce edukacyjno-wychowawczej i propozycjach szkół

zarzad_starostwo_1

zarzad_starostwo_1Podczas 71. posiedzenia Zarządu Powiatu opiniowano między innymi propozycje podległych Starostwu placówek oświatowych oraz projekt połączenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Bursy Szkolnej w Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.

Według informacji, którą przekazało starostwo, po zatwierdzeniu tej propozycji w formie uchwały  Rady Powiatu, planowane jest ogłoszenie konkursu na dyrektora nowego zespołu. Drugą funkcję kierowniczą pełnić będzie wicedyrektor.

Zakłada się, że nie będzie stanowiska kierownika bursy i internatu (o tym ewentualnie zadecyduje przyszły dyrektor, jeśli zaistnieje taka potrzeba). – Najważniejsze jest to, żeby rozwiać obawy osób, które boją się utraty pracy. Jest to forma reorganizacji, gdyż organ prowadzący na mocy art. 62 ustawy o systemie oświaty może łączyć w zespoły swoje szkoły lub placówki. Hasło likwidacji pojawia się tylko w kontekście jednostek budżetowych.

Jeśli chodzi o szkoły ponadgimnazjalne, to w przypadku LO propozycja związana jest z naborem do czterech klas pierwszych. Zdaniem dyrektora realnie w tych klasach może być 100 uczniów, zatem sprowadzi się to pewnie do trzech klas.

Tymczasem proponowane klasy mają mieć profile: z rozszerzoną matematyką, fizyką i informatyką; z rozszerzoną matematyką, historią i geografią; z rozszerzoną chemią i fizyką i z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie.

W przypadku Zespołu Szkół Zawodowych planowany nabór związany jest z dywersyfikacją nauczania. W technikum po 15 uczniów (1/2 oddziału) będzie miało możliwość nauki w zawodach: technik handlowiec, technik mechanik, technik obsługi turystycznej, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik budownictwa.

W Zasadniczej Szkole Zawodowej będą to: mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, kucharz i sprzedawca.

W szkole policealnej: technik bezpieczeństwa i higieny pracy, opiekun medyczny, technik administracji i opiekun osoby starszej.

W ZSZ będą też dwa semestry zaocznego liceum dla dorosłych. Dwa zaznaczone kierunki dyrektor planuje otworzyć we wrześniu, więc wystąpiła do Zarządu z prośbą o zgodę (otrzymała ją). Kierunki te pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Rada Zatrudnienia.

Warto dodać, że szkołą ponadgimnazjalną jest również Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z trzyletnim cyklem kształcenia, która zapewnia kontynuację procesu edukacyjno-terapeutycznego po ukończeniu gimnazjum uczniom z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dyrektor ośrodka ma w tej chwili 6 gimnazjalistów, którzy przejdą do SPP w nowym roku szkolnym, niewykluczone, że trafi tam dwóch uczniów z ościennych gmin.

Na Zarządzie oprócz tematów oświatowych wysłuchano jeszcze rutynowych sprawozdań z działalności KPP, Straży Pożarnej i Powiatowego Urzędu Pracy.

 


Aktualności

Powiązane artykuły