OGŁOSZENIE

Na podstawie § 19 rozdziału IV Statutu Osiedla Nr 5 Przewodniczący Rady Osiedla zwołuje Ogólne Zebranie Mieszkańców, które odbędzie się 24 marca 2017 roku o godz. 17.30 w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w sali nr 1.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad, wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania.
  2. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla z realizacji uchwał i wniosków.
  3. Propozycje wniosków mieszkańców do planu wydatkowania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rzecz Osiedla w 2017 roku.
  4. Opracowanie planu wydatkowania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na rzecz Osiedla w 2017 roku i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  5. Sprawy wniesione przez mieszkańców Osiedla oraz propozycje wniosków do projektu budżetu gminy na rzecz Osiedla na rok 2018.
  6. Dyskusja i wnioski.

Przewodniczący Rady Osiedla Nr 5

Henryk Staniaszek

Powiązane artykuły