Ogłoszenie o konkursach na realizację zadań publicznych Gminy Gołdap

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z ogłoszeniami otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gołdap w 2017 roku:

Konkursy ofert na zadania z zakresu:

– pomoc materialna dla uczniów i studentów,
– wypoczynek dzieci i młodzieży,
– organizacja spotkań edukacyjnych,
– upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw,
– rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
– wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
– promocja i organizacja wolontariatu,
– ratownictwo wodne,
– działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– rozwój turystki poprzez prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Gołdapi,
– rozwój sportu.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.goldap.pl
w zakładce: NGO- współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Powiązane artykuły